DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 รือเสาะ1,03534533.3318052.17222,248102.18333,519106.6460858.7422537.01505,091101.82353,674104.9741139.7119346.96373,893105.22303,211107.0300.0000.00000.00000.00
 สาวอ40922254.289542.79212,220105.71171,751103.0035085.5725372.29303,173105.77343,569104.9736589.2427073.97323,353104.78282,959105.6800.0000.00000.00000.00
 เรียง61731450.8916753.18242,521105.04242,573107.2153286.2237269.92293,025104.31262,717104.5055690.1139971.76545,736106.22272,831104.8500.0000.00000.00000.00
 สามัคคี57353292.8428954.32535,604105.74313,238104.4553393.0233863.41545,716105.85293,038104.7644377.3128464.11394,129105.87303,165105.5000.0000.00000.00000.00
 บาตง40831176.2318358.84212,122101.05232,346102.0022354.6614263.68161,653103.31181,838102.1136990.4420054.20262,712104.31303,192106.4000.0000.00000.00000.00
 ลาโละ76032342.5018256.35212,06698.38202,087104.3562181.7125040.26485,043105.06444,568103.8259177.7643773.94485,032104.83404,210105.2500.0000.00000.00000.00
 รือเสาะออก42237488.6328877.01252,602104.08252,622104.8838992.1828773.78303,142104.73202,109105.4536285.7822862.98282,925104.46272,789103.3000.0000.00000.00000.00
 โคกสะตอ74970393.8648168.42555,720104.00535,491103.6071595.4657179.86606,295104.92525,425104.3369592.7948970.36515,319104.29606,331105.5200.0000.00000.00000.00
 สุวารี62351782.9919036.75303,191106.37313,235104.3552684.4318935.93272,808104.00262,730105.0014322.956545.455521104.20769799.5700.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด5,5963,64165.062,05556.4427228,294104.0225726,862104.524,49780.362,62758.4234435,946104.4928429,668104.463,93570.322,56565.1832033,620105.0627929,385105.3200.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565