DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เจ๊ะเห1,89348125.4126354.68191,923101.21131,357104.381,06756.3761757.83919,839108.12899,483106.5575439.8339652.52252,655106.20313,238104.4500.0000.00000.00000.00
 ไพรวัน77169590.1449671.37656,910106.31454,732105.1670090.7945765.29616,377104.54444,523102.8068188.3347369.46576,041105.98475,051107.4700.0000.00000.00000.00
 พร่อน12611692.067362.93101,085108.50101,109110.9012095.246755.839968107.56141,485106.0712095.248167.50111,258114.36131,442110.9200.0000.00000.00000.00
 ศาลาใหม่95485289.3164175.23717,590106.90586,241107.6027929.2515354.84191,909100.47131,355104.2382986.9062174.91555,794105.35565,934105.9600.0000.00000.00000.00
 บางขุนทอง47043392.1335080.83454,775106.11474,826102.6842790.8532074.94464,889106.28444,737107.6642289.7933078.20424,495107.02424,405104.8800.0000.00000.00000.00
 เกาะสะท้อน88478789.0349462.77788,327106.76727,682106.6982693.4461073.85879,387107.90798,457107.0580490.9551964.55798,532108.00869,215107.1500.0000.00000.00000.00
 นานาค38236094.2427776.94293,094106.69323,385105.7834590.3123969.28262,730105.00222,344106.5534289.5324872.51323,380105.63333,481105.4800.0000.00000.00000.00
 โฆษิต71660884.9243872.04444,676106.27485,013104.4466592.8846970.53454,764105.87586,099105.1665891.9046270.21505,280105.60576,073106.5400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด6,1964,33269.923,03269.9936138,380106.3232534,345105.684,42971.482,93266.2038440,863106.4136338,483106.014,61074.403,13067.9035137,435106.6536538,839106.4100.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565