DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านแหลม55952393.5636469.60535,740108.30485,221108.7750991.0632062.87525,674109.12475,094108.3848386.4031665.42394,296110.15353,813108.9447284.4436877.97556,023109.51434,697109.23
 บางขุนไทร33327783.1817161.73404,305107.63282,992106.869227.634548.91121,361113.427741105.8629187.3917459.79323,455107.97282,998107.078826.433539.777776110.86768297.43
 ปากทะเล13512290.3711090.168899112.38131,425109.6211887.418471.193331110.33131,436110.4611484.447969.304438109.50161,635102.193324.442163.643337112.338880110.00
 บางแก้ว18616086.0212880.00101,112111.206653108.8316387.6311973.01151,631108.73111,197108.8216387.6311369.33151,520101.33121,318109.8315281.7212884.21161,763110.19111,196108.73
 แหลมผักเบี้ย1069185.857279.126720120.002250125.009185.857582.426718119.674413103.258983.966674.167758108.297733104.711110.38763.642240120.002221110.50
 บางตะบูน918593.416880.00101,094109.40101,100110.008087.916277.509993110.338874109.258189.016276.54111,248113.45871789.637986.816987.34131,464112.629985109.44
 บางตะบูนออก702028.571470.003351117.001115115.002434.29937.505585117.002223111.504868.573062.507767109.572223111.501014.29550.00000.001107107.00
 บางครก29720870.0312158.17181,973109.61192,096110.3223980.4713355.65282,956105.57242,682111.7526589.2314655.09272,971110.04232,560111.3023679.4612854.24262,782107.00202,208110.40
 ท่าแร้ง1676237.134064.524414103.502231115.506840.723551.479925102.784466116.5011669.468068.97171,787105.12101,077107.702716.171451.852208104.001101101.00
 ท่าแร้งออก17716693.7913078.31151,572104.80131,440110.7715185.3111576.16111,130102.735553110.6016291.5313382.10121,325110.42161,744109.0015688.1411775.00131,411108.54202,185109.25
 รวมทั้งหมด2,1211,71480.811,21871.0616718,180108.8614215,523109.321,53572.3799764.9515016,304108.6912513,679109.431,81285.431,19966.1717118,565108.5715716,818107.121,26459.5989270.5713715,004109.5212213,262108.70
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565