DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านลาด11810790.686762.627761108.718920115.0010790.686358.887773110.437795113.5710488.146360.586680113.334459114.752319.491773.911113113.00000.00
 บ้านหาด14811376.359281.42131,414108.779960106.6711678.387968.108887110.88141,499107.0713389.868765.41111,206109.64161,643102.6912584.468769.60101,087108.70161,733108.31
 บ้านทาน1053836.191026.324437109.253356118.679893.335758.168863107.88121,300108.336763.812537.317756108.007704100.579186.675661.54101,130113.00111,232112.00
 ตำหรุ1068883.024652.276687114.507796113.718479.254654.764469117.257813116.149387.744649.46101,094109.405563112.6098.49333.33000.00000.00
 สมอพลือ867587.214154.679995110.564448112.007182.563650.7091,027114.113338112.677688.374559.21121,346112.174438109.507486.053547.30111,250113.647764109.14
 ไร่มะขาม12812194.538066.12121,401116.75131,444111.0811690.636051.72121,356113.00141,551110.7911690.635850.00111,279116.27182,002111.2211085.945550.00101,132113.20161,815113.44
 ท่าเสน13511988.158067.23101,149114.90161,926120.3812088.897764.17101,145114.50161,779111.1912290.377763.117751107.29141,484106.002619.261869.234450112.502209104.50
 หนองกระเจ็ด10710295.334847.061097197.109972108.004441.122045.452240120.00328996.3310396.264543.69141,547110.50161,708106.759588.794244.21111,174106.73141,496106.86
 หนองกะปุ23821891.6017982.11111,249113.55212,385113.5722393.7017277.13181,992110.67202,271113.5521791.1816375.12222,528114.91171,958115.184217.653480.955569113.803348116.00
 ลาดโพธิ์413995.122871.793321107.007758108.293687.802261.112212106.008862107.753585.372674.291108108.007759108.4337.32133.331112112.00000.00
 สะพานไกร272592.592184.004465116.251100100.002592.592288.003344114.671110110.001244.44866.671102102.001113113.00622.22466.672207103.501110110.00
 ไร่โคก1788044.944252.507869124.143320106.679050.565257.786680113.337767109.578346.634250.607765109.293334111.3310257.305553.92121,318109.83101,095109.50
 โรงเข้999090.918392.2291,019113.22101,103110.308989.907584.27101,146114.607837119.578888.896068.18121,343111.927783111.868585.868296.47131,481113.926683113.83
 ไร่สะท้อน20218189.6012870.72202,116105.80171,800105.8817988.6111363.13171,862109.53151,639109.2717888.1212369.10192,048107.79151,595106.3316682.1813883.13192,084109.68161,729108.06
 ห้วยข้อง292482.761562.506661110.172224112.002379.311669.578863107.881112112.002379.311565.226612102.003335111.672275.861672.734446111.502211105.50
 ท่าช้าง878698.854046.518941117.63131,438110.625866.673865.526664110.678873109.137889.664557.699999111.00121,356113.004551.721737.787766109.436658109.67
 ถ้ำรงค์13712691.978164.29151,654110.279967107.4412389.787258.54121,224102.007759108.4312188.327864.46141,576112.578893111.6311684.677463.79131,418109.089983109.22
 ห้วยลึก20613866.9910475.36141,513108.07111,229111.7318589.8112969.73181,994110.78111,178107.0919192.7214877.49192,128112.00171,836108.0016881.5513680.95131,449111.466646107.67
 รวมทั้งหมด2,1771,77081.301,18566.9516818,623110.8516318,146111.331,78782.091,14964.3016017,741110.8816117,772110.391,84084.521,15462.7218820,868111.0017418,963108.981,30860.0887066.5114616,186110.8612513,712109.70
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565