DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่ายาง60740566.7225161.98414,503109.83465,079110.4150483.0334267.86465,115111.20515,671111.2041768.7026563.55475,253111.77545,970110.5646376.2833973.22434,679108.81465,100110.87
 ท่าคอย50418336.3110356.28141,428102.00121,284107.0017434.526235.63141,34996.367800114.2919538.697538.46212,115100.71171,734102.0012925.606348.84121,266105.50874392.88
 ยางหย่อง1238972.366471.914433108.25438395.7512097.5610688.33101,143114.308895111.8811492.689885.96101,147114.70101,109110.905040.653876.005555111.004442110.50
 หนองจอก28814349.657048.95171,882110.71121,329110.7518564.249450.81171,810106.47181,913106.2821675.0013863.89323,601112.53242,657110.7110235.423938.24192,003105.42151,604106.93
 มาบปลาเค้า19117591.6212672.00202,297114.85151,672111.4716385.3412375.46192,198115.68181,934107.4416686.9114084.34181,982110.11161,804112.753518.321954.29658297.00000.00
 ท่าไม้รวก42221250.2411353.30151,559103.93161,670104.3825760.909235.80242,486103.58171,835107.9426562.8012446.79222,272103.27232,367102.9117942.428446.93202,067103.35212,199104.71
 วังไคร้23221592.6711352.56171,986116.82182,091116.1720789.2210952.66161,870116.88202,241112.0520889.6611555.29151,735115.67242,849118.7119885.3411457.58212,322110.57242,724113.50
 กลัดหลวง27316058.619056.25202,132106.60181,927107.0618868.869852.13242,508104.50242,629109.5419370.7010654.92303,274109.13202,189109.4512244.698670.49141,551110.79121,245103.75
 ปึกเตียน792835.441967.861110110.001105105.004455.702352.274439109.755570114.006886.084870.599902100.229976108.443037.971860.00768597.866661110.17
 เขากระปุก36529580.8220168.14232,532110.09293,164109.1027575.3417463.27262,887111.04242,520105.0028076.7118064.29293,211110.72293,146108.4826071.2317667.69333,617109.61303,289109.63
 ท่าแลง26310138.407271.295571114.206651108.508431.945363.103317105.673322107.338331.564756.637784112.006645107.506022.813761.672214107.004463115.75
 บ้านในดง11710690.608983.969970107.788903112.882924.791862.07000.001120120.007664.965977.636651108.508894111.752218.801150.001112112.001110110.00
 รวมทั้งหมด3,4642,11260.971,31162.0718620,403109.6918520,258109.502,23064.381,29458.0320322,122108.9819621,450109.442,28165.851,39561.1624626,927109.4624026,340109.751,65047.631,02462.0618319,653107.3917118,580108.65
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565