DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ชะอำ1,05075071.4346161.4710110,867107.59667,034106.5877173.4345559.019610,494109.31687,309107.4974871.2442957.35869,333108.52677,204107.5267964.6749572.90738,011109.74697,503108.74
 บางเก่า11110493.697471.15141,507107.64121,267105.5810190.997271.29151,634108.93101,067106.7010090.096565.00121,352112.67121,336111.338980.186977.53111,246113.2791,002111.33
 นายาง1958543.594552.946641106.835519103.808443.084452.387763109.005549109.8017790.7711665.54161,795112.19151,621108.075528.212443.647777111.008886110.75
 เขาใหญ่50147093.8127959.36485,222108.79475,122108.9827655.0915857.25343,785111.32313,306106.6539378.4421354.20475,070107.87333,557107.7919538.929548.72333,640110.30272,880106.67
 หนองศาลา12211190.989585.59111,262114.73161,813113.315545.082749.097756108.00121,305108.7510888.527771.30121,298108.17121,339111.5810081.978585.007767109.57141,573112.36
 ห้วยทรายเหนือ23321692.7016978.24192,091110.05192,055108.1621290.9917883.96171,894111.41181,977109.8320889.2717483.65222,441110.95182,001111.1720688.4117082.52303,299109.97181,904105.78
 ไร่ใหม่พัฒนา25518572.5511662.70272,958109.56171,892111.2922387.4513761.43323,525110.16293,234111.5220881.5712359.13262,864110.15333,651110.6419174.9012364.40242,529105.38293,246111.93
 สามพระยา22816170.619257.14141,571112.219965107.2216773.2510764.07121,349112.42111,153104.8216070.1810263.75121,335111.25141,467104.7916271.058351.23121,342111.83182,035113.06
 ดอนขุนห้วย24322893.8316572.37242,558106.58151,615107.6719078.1911862.11222,402109.18171,804106.1222090.5315068.18293,124107.72242,554106.4220684.7715273.79313,386109.23202,147107.35
 รวมทั้งหมด2,9382,31078.621,49664.7626428,677108.6320622,282108.172,07970.761,29662.3424226,602109.9320121,704107.982,32279.031,44962.4026228,612109.2122824,730108.461,88364.091,29668.8322824,997109.6421223,176109.32
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565