DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านแพ้ว51428154.6715354.45323,399106.22272,912107.8530659.5316453.59455,040112.00353,931112.3134466.9319656.98454,845107.67444,932112.0915730.549963.06202,197109.85182,016112.00
 หลักสาม36932487.8016550.93374,182113.03363,995110.9727474.2514854.01262,973114.35252,821112.8428978.3215955.02222,470112.27283,138112.0721658.5410649.07131,411108.54171,900111.76
 ยกกระบัตร51228355.2715855.83252,709108.36232,512109.2225850.3914255.04252,651106.04192,089109.9535068.3620759.14363,963110.08404,442111.0513125.597557.257773110.438839104.88
 โรงเข้46442090.5228668.10414,392107.12252,688107.5241288.7928067.96495,037102.80262,791107.3543192.8927463.57576,212108.98394,254109.0827859.9121175.90293,028104.41232,462107.04
 หนองสองห้อง28525489.1216163.39272,898107.33202,195109.7524987.3716164.66252,649105.96192,043107.5323682.8113958.90192,090110.00192,074109.1613647.727655.889984109.334412103.00
 หนองบัว21414869.167651.35131,433110.23121,333111.0816978.979153.85202,208110.40151,657110.4716677.578450.60131,435110.38202,158107.907233.643954.176657109.505538107.60
 หลักสอง16110665.846359.437779111.293318106.0011168.946558.56989098.898897112.1314388.829062.94111,208109.82121,339111.5812275.787662.30121,336111.339970107.78
 เจ็ดริ้ว19317992.7513675.98212,332111.05182,007111.5017188.6011466.67212,268108.00141,451103.6416484.9710161.59161,793112.06131,429109.9215781.3510768.15121,224102.00111,209109.91
 คลองตัน23421089.7417482.86192,059108.37192,023106.4720989.3215071.77181,981110.06192,060108.4220989.3217282.30171,853109.00192,060108.4219382.4817389.64202,173108.65252,692107.68
 อำแพง27510638.555450.945530106.004428107.0013950.556546.76111,206109.64161,659103.6917362.918951.45131,446111.23192,084109.685419.642342.594434108.505558111.60
 สวนส้ม16411871.955546.61111,157105.18131,379106.0811871.954941.53141,32694.71171,888111.0612173.785444.63171,859109.35141,436102.573923.782153.857773110.436680113.33
 เกษตรพัฒนา19515579.499661.94161,836114.75121,347112.2517388.7210661.27171,980116.47202,152107.6017187.6911667.84222,460111.82232,528109.9114574.3611579.31131,469113.00202,237111.85
 รวมทั้งหมด3,5802,58472.181,57761.0325427,706109.0821223,137109.142,58972.321,53559.2928030,209107.8923325,439109.182,79778.131,68160.1028831,634109.8429031,874109.911,70047.491,12165.9415216,459108.2815116,513109.36
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565