DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ตลาดกระทุ่มแบน2033617.732055.567747106.717799114.143718.232054.059965107.227780111.433919.211538.46111,194108.557815116.43136.40861.541100100.002222111.00
 อ้อมน้อย1,35968750.5544765.07262,902111.62202,179108.9553139.0731859.897771110.14131,455111.9257642.3837264.58333,652110.67283,076109.8615211.186542.76272,911107.818884110.50
 ท่าไม้27527198.5512144.65192,199115.74242,842118.4224890.1812148.79202,323116.15263,052117.3825693.0910239.84242,825117.71293,463119.416222.553454.84121,407117.25192,085109.74
 สวนหลวง1,19793878.3685190.7210011,203112.03829,142111.4982669.0172487.65859,522112.029010,046111.621,03186.1385282.6411412,788112.1811712,930110.5143136.0140092.81454,993110.96505,312106.24
 บางยาง21721096.7718688.578861107.63101,071107.1021599.0815973.95171,833107.82151,626108.4020895.8517885.58212,241106.71181,869103.833817.511950.007752107.434433108.25
 คลองมะเดื่อ96784687.4969982.62677,462111.37758,230109.7384186.9768881.81808,919111.49738,031110.0183986.7662374.269911,006111.17869,393109.2246347.8833873.00384,178109.95374,039109.16
 หนองนกไข่1038683.505462.797784112.009986109.563634.952363.891105105.002217108.509289.324346.746689114.837771110.141312.62538.461130130.002222111.00
 ดอนไก่ดี20318390.1513272.13212,280108.57121,286107.1718591.1312467.03222,355107.05131,401107.7719093.6011761.58202,162108.10131,400107.692914.291551.723327109.0019595.00
 แคราย14412586.819273.60283,082110.07121,333111.0813694.448965.44313,426110.52212,295109.2912385.428770.73323,579111.84192,052108.002618.06934.62101,145114.507791113.00
 ท่าเสา14712887.077961.72131,475113.467757108.1412887.076349.22192,111111.11101,096109.6013088.447053.85212,379113.29111,226111.452416.331354.173331110.332211105.50
 รวมทั้งหมด4,8153,51072.902,68176.3829632,995111.4725828,625110.953,18366.112,32973.1729132,330111.1027029,999111.113,48472.362,45970.5838142,515111.5933536,995110.431,25125.9890672.4214716,274110.7113214,294108.29
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565