DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 มหาชัย513499.552653.067764109.144423105.75417.992151.229945105.008845105.635610.923155.36182,046113.67171,828107.535610.922850.00161,665104.06191,958103.05
 บ้านบ่อ16010666.254239.628874109.259936104.007546.883344.004427106.756658109.677043.752434.294419104.753323107.673421.251338.243306102.002224112.00
 บางโทรัด2009246.003740.22101,067106.707750107.144924.502857.145525105.003315105.007236.003345.836657109.506647107.837738.502735.068806100.75141,39699.71
 กาหลง11310391.158178.648853106.632214107.0010391.157875.73131,399107.627747106.7110996.468376.15151,622108.138867108.3810290.277977.45181,936107.568876109.50
 นาโคก564885.713368.754421105.255513102.604987.503775.51547695.205520104.004682.14715.225503100.604410102.501119.64218.1819898.0019090.00
 ท่าจีน2048039.221923.75764291.716606101.007235.292940.28111,142103.827705100.717536.762026.67151,501100.07549599.003517.161337.146641106.834412103.00
 นาดี61621735.2313562.21192,038107.26181,912106.2215625.328655.137735105.005545109.0021935.5512757.99273,039112.56273,025112.0410517.058379.05151,575105.00101,073107.30
 ท่าทราย77339951.6217443.61393,80197.46272,59596.1144157.0516336.96615,90496.79544,99492.4833943.8614241.89333,403103.12292,89999.9713617.596144.85161,662103.88121,237103.08
 คอกกระบือ21613060.194937.698842105.25151,624108.2711553.245043.488890111.25121,276106.3313562.507454.81111,204109.45161,726107.884822.222450.002227113.507721103.00
 บางน้ำจืด35622262.369442.34171,852108.94222,381108.2324568.829840.00161,755109.69232,450106.5225872.479837.98192,100110.53242,592108.009927.814646.46141,546110.43121,308109.00
 พันท้ายนรสิงห์68627439.9413348.54333,530106.97242,607108.6325737.4613552.53192,055108.16151,48999.2730043.7318160.33374,117111.27131,372105.5419328.1310654.92313,318107.03202,135106.75
 โคกขาม84732638.4910632.52464,739103.02444,730107.5027132.006925.46313,256105.03293,096106.7652862.3410720.27535,468103.17656,798104.5828233.2910436.88495,121104.51353,597102.77
 บ้านเกาะ84729735.0617458.59313,309106.74171,805106.1832238.0221065.22303,159105.30272,862106.0038144.9823561.68333,550107.58283,029108.1820524.2011355.12303,243108.10161,747109.19
 บางกระเจ้า28522378.2514062.78202,188109.40242,524105.1721575.4414266.05232,507109.00293,150108.6222077.1911954.09202,109105.45293,079106.1719769.1211156.35232,506108.96313,343107.84
 บางหญ้าแพรก48043390.2123153.35424,451105.98424,455106.0740985.2122053.79394,067104.28474,959105.5140985.2120850.86535,662106.83505,378107.5622346.469743.50383,960104.21404,301107.53
 ชัยมงคล442863.641139.291116116.00000.002352.27834.781115115.0018585.002965.911241.381115115.001110110.002454.55937.50218592.502200100.00
 รวมทั้งหมด6,3963,02747.331,48549.0630031,487104.9626628,075105.552,84344.451,40749.4928229,357104.1027828,696103.223,24650.751,50146.2435037,515107.1932534,578106.391,82728.5691650.1427228,795105.8623324,618105.66
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565