DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าข้าม2028341.094351.81101,132113.2091,007111.8910350.995553.40171,842108.35101,128112.809949.014343.43131,434110.31161,700106.256331.193453.97111,189108.09101,109110.90
 ทรงคนอง766788.165277.616690115.00121,348112.336585.535280.008888111.00111,209109.916078.954778.333326108.6791,026114.001925.00842.11000.004471117.75
 หอมเกร็ด12911891.479076.27141,603114.50171,935113.8211891.4710689.83141,582113.00171,897111.5911387.609584.07121,354112.83161,747109.192620.161246.152227113.503328109.33
 บางกระทึก26112146.368469.425560112.00121,342111.8314053.648963.576958159.67121,326110.5015559.3910165.16101,122112.20151,654110.272710.342592.591112112.002220110.00
 บางเตย794455.702250.003316105.33218592.504860.762245.832230115.00000.005265.823159.625571114.201110110.001924.05842.111111111.00000.00
 สามพราน29117259.117141.28141,506107.57151,604106.9316857.736941.07171,802106.00131,376105.8517459.795632.18161,745109.06171,829107.596522.342741.5491,012112.448888111.00
 บางช้าง17310761.856863.558919114.888838104.7510158.386867.337799114.14111,210110.0012169.948570.25121,338111.50121,355112.928347.986578.31141,583113.07141,549110.64
 ไร่ขิง43334679.9130387.57525,709109.79505,489109.7836985.2226872.63434,674108.70475,066107.7935882.6829482.12363,911108.64475,079108.06378.552362.167776110.863325108.33
 ท่าตลาด77925132.2213854.98262,866110.23222,331105.9526233.6311242.75222,424110.18242,641110.0431540.4416853.33394,330111.03414,441108.32455.782555.5691,034114.89101,112111.20
 กระทุ่มล้ม1,49978452.3045758.2910611,401107.569710,414107.3685957.3044952.2710010,791107.919610,314107.4487458.3156164.1911912,828107.8011712,515106.9748132.0939181.29758,163108.84576,146107.82
 คลองใหม่1708147.653543.21101,053105.30101,105110.5010260.004039.22111,233112.09121,309109.089656.473940.639951105.679989109.895331.182139.628861107.637736105.14
 ตลาดจินดา2179141.944751.657775110.719965107.2213461.756246.27131,407108.23141,487106.2113059.915139.237791113.00111,231111.914922.582346.943331110.336672112.00
 คลองจินดา28717862.028346.63191,986104.53121,289107.4220872.4710450.00272,875106.48171,774104.3522578.4012555.56303,335111.17192,067108.7923882.9317171.85343,639107.03232,514109.30
 ยายชา964748.961838.303335111.674423105.756466.672945.318868108.507765109.295658.331730.365519103.808838104.752020.83945.002227113.503318106.00
 บ้านใหม่15610265.385654.905554110.809988109.7811674.365648.286638106.33131,411108.5410466.675855.776643107.178885110.633522.442160.003337112.331113113.00
 อ้อมใหญ่66436655.1218450.27343,675108.09283,075109.8240861.4521853.43495,288107.92404,178104.4532448.8016250.00333,441104.27303,255108.5014021.087352.14151,665111.00151,645109.67
 รวมทั้งหมด5,5122,95853.661,75159.2032235,080108.9431634,338108.663,26559.231,79955.1035038,299109.4334437,091107.823,25659.071,93359.3735538,639108.8437640,721108.301,40025.4093666.8619421,267109.6216618,146109.31
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565