DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางเลน49923647.2913557.20293,119107.55333,559107.8529959.9217056.86313,344107.87394,097105.0526653.3119372.56323,510109.69222,437110.779418.847276.609944104.89121,298108.17
 บางปลา26223790.469138.40171,724101.41212,253107.2923087.798938.70161,732108.25282,920104.2923489.318435.90161,604100.25252,541101.6423087.7912353.48161,778111.13242,615108.96
 บางหลวง31127187.1419873.06444,807109.25272,860105.9327187.1420374.91444,774108.50252,628105.1226986.5019070.63404,506112.65333,629109.975216.723567.317760108.57161,780111.25
 บางภาษี26124493.4919881.15495,433110.88313,414110.1322887.3616773.25454,942109.82252,748109.9219675.1014976.02394,279109.72262,828108.7718972.4116185.19384,149109.18272,906107.63
 บางระกำ13111083.977063.64161,702106.38121,240103.3310680.926965.09131,364104.92131,27998.385038.172346.005545109.009966107.337154.201419.72131,18491.08141,32794.79
 บางไทรป่า18516790.276438.32192,010105.79181,862103.4417091.897443.53141,545110.36212,155102.6216790.277746.11151,672111.47222,335106.1416187.039458.39141,489106.36242,530105.42
 หินมูล17916391.066640.49252,843113.72202,195109.7515284.925032.89212,349111.86222,426110.2714983.246744.97141,630116.43212,444116.3821.12150.00000.00000.00
 ไทรงาม16514889.709564.19202,237111.85131,489114.5414889.708758.78212,376113.14151,642109.4714084.858258.57252,783111.32101,117111.7013682.428663.24232,584112.35131,473113.31
 ดอนตูม18016893.339958.93171,842108.35232,502108.7816088.898351.88141,509107.79202,173108.6515083.338758.00111,193108.45182,041113.3915083.338456.00151,650110.00181,966109.22
 นิลเพชร985758.162136.8491,004111.565519103.806667.353553.03192,084109.688867108.386566.332538.46121,305108.755526105.203939.801128.216644107.334416104.00
 บัวปากท่า11610187.076968.32101,074107.409950105.569783.626567.019972108.006647107.839783.626567.01101,085108.507740105.719581.906467.37131,384106.466630105.00
 คลองนกกระทุง705882.864475.864431107.756657109.506187.144980.334440110.007784112.003752.862362.164430107.504445111.255680.004173.216629104.838881110.13
 นราภิรมย์14412083.335949.17161,725107.81141,464104.5712083.336957.50121,300108.33192,080109.4711881.944437.29151,615107.67171,807106.294631.942043.488833104.139971107.89
 ลำพญา12611893.659378.81283,089110.32101,115111.509776.986971.13293,214110.83101,080108.0010684.136359.43232,553111.00101,109110.909474.605760.64192,111111.11111,198108.91
 ไผ่หูช้าง10810597.227066.67101,113111.30151,663110.8710092.596666.00111,208109.82171,896111.539386.116266.67101,110111.00161,768110.508780.566675.86111,204109.45111,214110.36
 รวมทั้งหมด2,8352,30381.231,37259.5731334,153109.1225727,742107.952,30581.311,34558.3530333,153109.4227529,422106.992,13775.381,23457.7427129,820110.0424526,733109.111,50252.9892961.8519821,343107.7919721,205107.64
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565