DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สามง่าม32727483.7920173.36262,839109.19343,752110.3526781.6518870.41283,107110.96333,522106.7324474.6216768.44242,612108.83252,754110.168626.305260.47151,662110.80111,172106.55
 ห้วยพระ28226694.3318569.55283,111111.11283,010107.5026192.5518570.88282,951105.39313,409109.9721174.8212760.19242,623109.29272,883106.786121.632540.989987109.677719102.71
 ลำเหย37131484.6421066.88242,589107.88313,353108.1631384.3719161.02232,494108.43303,163105.4326471.1616160.98222,418109.91202,166108.3022360.1115870.85181,953108.50202,008100.40
 ดอนพุทรา24622089.4313460.91181,919106.61181,931107.2822390.6516071.75181,920106.67151,613107.5321687.8017279.63161,744109.00181,891105.069036.594550.008849106.137716102.29
 บ้านหลวง22921493.4512257.01242,617109.04232,477107.7020890.8312861.54192,066108.74252,682107.2820388.6511757.64181,914106.33222,337106.234820.962756.254435108.753327109.00
 ดอนรวก19412162.376452.89121,269105.758828103.5017188.1410561.40242,605108.54161,717107.3111157.226154.95192,054108.11121,249104.087940.724658.23212,306109.81121,265105.42
 ห้วยด้วน12011192.508778.38101,027102.708882110.256554.172335.383330110.00543987.806755.832232.843313104.334433108.253529.171645.713314104.673325108.33
 ลำลูกบัว13912892.096349.22111,244113.09101,103110.3013395.685944.36131,304100.319977108.5610273.384039.22121,349112.42111,189108.092719.42829.633335111.67000.00
 รวมทั้งหมด1,9081,64886.371,06664.6815316,615108.5916017,336108.351,64186.011,03963.3215616,777107.5416417,522106.841,41874.3286761.1413815,027108.8913914,902107.2164934.0137758.09818,841109.15636,532103.68
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565