DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เลาขวัญ33414443.116142.367723103.29141,33495.2920761.989244.44272,65198.19171,67098.2414744.015537.41181,876104.22181,892105.1110029.942525.00161,654103.38121,19899.83
 หนองโสน38118648.828545.70131,380106.15181,939107.7226970.6016059.48272,861105.96292,983102.8629176.3817861.17171,66798.06141,429102.0728975.8517660.90313,364108.52293,231111.41
 หนองประดู่49427154.8615356.46242,495103.96232,436105.9130261.1317658.28161,705106.56232,424105.3929459.5114448.98191,900100.00292,88699.5224148.7916066.39181,929107.17333,433104.03
 หนองปลิง40416841.587745.83141,35696.86141,35096.4322756.1910747.14212,135101.67232,29999.9616641.094929.52161,54196.31171,69399.599924.503535.35141,38098.57988097.78
 หนองนกแก้ว27412344.895645.53131,324101.85546893.6014653.285839.73212,110100.48131,377105.9218467.1510858.70192,054108.11131,367105.157125.911115.49980489.33549298.40
 ทุ่งกระบ่ำ36124267.0415664.46282,970106.07272,869106.2630684.7617456.86303,159105.30293,043104.9329080.3317560.34293,126107.79343,702108.8810529.093836.19101,100110.006665110.83
 หนองฝ้าย32723471.5614361.11191,914100.74121,19699.6715948.627044.03171,785105.00181,893105.1729690.5218361.82424,508107.33303,133104.4323170.6417374.89293,098106.83242,532105.50
 รวมทั้งหมด2,5751,36853.1373153.4411812,162103.0711311,592102.581,61662.7683751.7915916,406103.1815215,689103.221,66864.7889253.4816016,672104.2015516,102103.881,13644.1261854.4012713,329104.9511812,431105.35
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565