DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พนมทวน18818095.749653.33212,347111.76252,720108.8017492.5510057.47202,184109.20333,591108.8215582.458856.77202,229111.45252,797111.8815582.459963.87212,313110.14313,454111.42
 หนองโรง16912875.748767.976683113.83101,094109.408550.305868.242218109.00438496.0016094.6712376.88111,212110.18131,386106.626437.874671.888905113.13101,093109.30
 ทุ่งสมอ11110998.207064.22141,509107.796604100.6710493.697370.19121,237103.088875109.388374.775262.658805100.635506101.208475.687184.529989109.897762108.86
 ดอนเจดีย์17716894.9210160.12141,591113.64161,797112.3116794.3510663.47131,444111.08161,764110.2516190.9610867.08141,446103.29141,529109.2115587.5711070.97121,326110.50141,496106.86
 พังตรุ37934791.5623968.88343,670107.94363,943109.5328775.7318363.76212,241106.71242,589107.8831482.8520364.65272,932108.59272,930108.5220253.3013566.83171,803106.06202,160108.00
 รางหวาย42438390.3329175.98404,309107.73343,623106.5622954.0112253.28212,127101.29161,715107.1935182.7824970.94424,637110.40323,440107.5022753.5416070.48384,208110.74242,599108.29
 หนองสาหร่าย13512290.378771.317739105.579957106.3312693.338970.63111,148104.36111,144104.0012794.078768.50131,425109.62111,202109.2712592.599172.80151,647109.80101,105110.50
 ดอนตาเพชร27925992.8317667.95151,684112.27242,642110.0825792.1118772.76182,028112.67242,607108.6324888.8918172.98171,886110.94232,516109.3923885.3018276.47131,457112.08232,554111.04
 รวมทั้งหมด1,8621,69691.081,14767.6315116,532109.4816017,380108.631,42976.7591864.2411812,627107.0113614,669107.861,59985.881,09168.2315216,572109.0315016,306108.711,25067.1389471.5213314,648110.1413915,223109.52
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565