DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าขนุน57651188.7238475.15727,885109.51616,761110.8449085.0738778.98707,667109.53606,733112.2249886.4640881.93748,275111.82667,431112.5932656.6022569.02495,434110.90455,003111.18
 ปิล๊อก13412996.278565.899954106.00212,189104.2412492.548568.558845105.63202,067103.3511485.0710793.868883110.38151,584105.603929.101641.037716102.294436109.00
 หินดาด14714195.9212286.52192,075109.218858107.2513994.569467.63212,236106.489920102.2213390.4810175.94232,526109.83111,154104.9112282.998771.31181,934107.44161,620101.25
 ลิ่นถิ่น33029188.1817459.79252,682107.28363,899108.3130391.8218059.41262,794107.46373,853104.1430191.2122273.75303,291109.70283,050108.9326379.7018771.10202,182109.10262,884110.92
 ชะแล60456293.0542174.91465,154112.04444,869110.6656693.7140070.67505,515110.30424,673111.2653889.0737770.07495,459111.41384,179109.9740767.3822455.04374,022108.70404,257106.43
 ห้วยเขย่ง37535193.6024770.37374,069109.97414,493109.5934592.0024270.14394,187107.36424,580109.0533990.4022867.26323,536110.50424,652110.7621256.5313061.32293,109107.21222,353106.95
 สหกรณ์นิคม22720188.5514471.64242,529105.388869108.6319385.0213268.39171,68098.829975108.3317978.8511564.25202,153107.65131,354104.1516773.5711568.86161,666104.13161,633102.06
 รวมทั้งหมด2,3932,18691.351,57772.1423225,348109.2621923,938109.312,16090.261,52070.3723124,924107.9021923,801108.682,10287.841,55874.1223626,123110.6921323,404109.881,53664.1998464.0617619,063108.3116918,186107.61
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565