DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าม่วง31914846.396946.62262,766106.38161,729108.0625078.3720381.20374,083110.35262,869110.3528288.4017762.77373,850104.05262,805107.887222.573751.39161,708106.7591,008112.00
 วังขนาย31118760.137037.43242,435101.46272,722100.8127789.0719168.95252,690107.60394,143106.2318860.456333.51262,755105.96242,31996.639028.943134.44161,713107.06131,423109.46
 วังศาลา27613348.194936.847760108.57131,27397.9223183.707833.77232,398104.26202,185109.2513749.643626.28121,311109.25141,522108.7121577.9017581.40262,823108.58192,083109.63
 ท่าล้อ30828391.8817361.13373,846103.95282,905103.7528291.5616859.57363,809105.81262,829108.8127288.3115456.62272,851105.59292,974102.5510634.427267.92101,107110.707812116.00
 หนองขาว35233294.3219659.04394,308110.46283,078109.9327678.4118366.30252,734109.36182,016112.0030386.0818059.41303,303110.10202,202110.1030285.8019263.58303,364112.13242,669111.21
 ทุ่งทอง28120773.6712761.35252,615104.60222,302104.6420974.3813564.59283,025108.04192,005105.5321777.2213260.83283,021107.89232,534110.179232.744043.48181,987110.39121,259104.92
 เขาน้อย30028394.3316959.72252,754110.16282,978106.3622675.3312856.64232,551110.91313,352108.1326287.3318470.23192,040107.37343,707109.039832.675051.02131,445111.15192,091110.05
 ม่วงชุม21920794.5214670.53202,201110.05242,675111.4620794.5212057.97242,593108.04222,447111.2319388.1313670.47222,391108.68192,064108.637835.623646.15181,881104.509975108.33
 บ้านใหม่31511034.925045.45111,124102.184411102.7527888.2521778.06283,069109.61232,476107.6528389.8422077.74232,565111.52242,621109.218025.404050.008899112.388849106.13
 พังตรุ42239593.6027268.86364,049112.47525,721110.0238190.2826268.77293,123107.69404,417110.4336586.4925269.04333,548107.52373,967107.2233679.6225676.19353,820109.14303,349111.63
 ท่าตะคร้อ16610663.865652.831099599.508880110.0014486.757552.08101,085108.50141,479105.6411267.476457.146634105.67141,530109.2914587.359867.59101,096109.60161,775110.94
 รางสาลี่30527991.4819369.18262,917112.19232,520109.5728192.1319669.75283,135111.96303,285109.5027489.8417363.14212,288108.95333,591108.8215550.828655.48131,478113.69272,945109.07
 หนองตากยา25622487.5013459.82313,305106.61283,062109.3622286.7212656.76333,466105.03242,587107.7920680.4712460.19333,606109.27242,686111.929035.165763.33212,261107.67151,648109.87
 รวมทั้งหมด3,8302,89475.561,70458.8831734,075107.4930132,256107.163,26485.222,08263.7934937,761108.2033236,090108.703,09480.781,89561.2531734,163107.7732134,522107.551,85948.541,17062.9423425,582109.3220822,886110.03
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565