DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ลุ่มสุ่ม36623263.3913256.90272,928108.44232,463107.0931485.7918960.19303,209106.97353,787108.2031385.5220966.77323,506109.56343,656107.5317547.8111867.43171,796105.65171,827107.47
 ท่าเสา48744791.7930868.90363,763104.53374,004108.2241485.0133681.16323,381105.66454,927109.4943388.9132775.52374,031108.95505,510110.2029560.5713244.75272,880106.67353,795108.43
 สิงห์17616694.3212977.71212,317110.33141,541110.0715789.2011774.52161,747109.19121,264105.3315588.0710265.81151,617107.80151,649109.9313677.2710577.21141,496106.86121,18999.08
 ไทรโยค31230196.4722273.75363,863107.31303,235107.8327588.1418065.45333,424103.76272,881106.7027086.5419471.85323,495109.22293,202110.4117154.818851.46222,297104.41141,477105.50
 วังกระแจะ32029592.1920168.14232,480107.83292,981102.7928388.4422378.80313,306106.65212,226106.0028789.6918464.11374,029108.89272,930108.5219661.2510352.55262,697103.73202,013100.65
 ศรีมงคล38135091.8621260.57505,409108.18374,018108.5933086.6122066.67424,547108.26343,634106.8833086.6121163.94414,450108.54272,921108.1920754.3314570.05373,996108.00242,569107.04
 บ้องตี้28827394.7918166.30303,247108.23242,591107.9626592.0116763.02252,749109.96243,287136.9624886.119337.50192,007105.63212,08799.3819567.7112865.64151,607107.13202,110105.50
 รวมทั้งหมด2,3302,06488.581,38567.1022324,007107.6519420,833107.392,03887.471,43270.2620922,363107.0019822,006111.142,03687.381,32064.8321323,135108.6220321,955108.151,37559.0181959.5615816,769106.1314214,980105.49
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565