DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านใต้25613151.175844.27171,769104.06141,479105.6423089.846729.13353,591102.60252,597103.8811645.316051.72161,803112.69111,216110.553513.671542.86111,181107.364439109.75
 ปากแพรก1,00266966.7746469.36717,649107.73565,995107.0578678.4442954.5811012,166110.60778,392108.9975775.5558577.2810511,532109.83849,148108.9031631.5419662.03414,518110.20363,862107.28
 ท่ามะขาม63849477.4336874.49353,817109.06313,353108.1654184.8038871.72576,151107.91444,861110.4852582.2937270.86657,142109.88606,662111.0341464.8931375.60283,069109.61293,141108.31
 แก่งเสี้ยน51538173.9823461.42444,799109.07272,948109.1944886.9930968.97465,111111.11374,088110.4944185.6328664.85444,792108.91374,057109.6519838.4512161.11141,470105.00232,465107.17
 หนองบัว26624190.6018074.69283,094110.50202,195109.7524692.4818173.58252,817112.68212,298109.4322885.7115869.30192,097110.37202,040102.0023186.8419283.12212,320110.48283,125111.61
 ลาดหญ้า1,03371268.9351872.75616,785111.23606,627110.4569967.6747067.24636,978110.76606,608110.1369367.0948369.70677,411110.61657,133109.7457355.4746080.28475,122108.98626,712108.26
 วังด้ง36631285.2517957.37303,284109.47323,511109.7231786.6119461.20303,289109.63293,150108.6230984.4319161.81353,798108.51303,303110.1016143.999357.76242,650110.42111,233112.09
 ช่องสะเดา13710072.997373.006612102.00111,187107.9112691.9710280.95111,259114.45121,332111.009367.885458.066653108.83131,475113.467655.476686.845555111.00141,545110.36
 หนองหญ้า42638490.1423761.72424,659110.93343,658107.5936886.3823764.40323,493109.16323,517109.9137988.9721757.26343,570105.00373,987107.7635382.8624368.84303,370112.33424,585109.17
 เกาะสำโรง27724588.4513454.69252,653106.12202,065103.2525391.3415561.26323,445107.66192,123111.7424187.0015062.24333,669111.18181,997110.9422781.9516472.25333,590108.79171,788105.18
 บ้านเก่า56937265.3823462.90535,923111.75272,973110.1139669.6029975.51455,065112.56333,673111.3033358.5220762.16414,555111.10273,045112.7820235.5010853.47262,929112.65181,934107.44
 วังเย็น1499362.425154.8491,013112.567797113.8612181.217864.46111,170106.367770110.0010167.795352.48101,099109.909990110.006946.313753.624441110.257714102.00
 รวมทั้งหมด5,6344,13473.382,73066.0442146,057109.4033936,788108.524,53180.422,90964.2049754,535109.7339643,409109.624,21674.832,81666.7947552,121109.7341145,053109.622,85550.672,00870.3328431,215109.9129131,543108.40
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565