DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ทุ่งหลวง77341653.8224558.89444,656105.82343,700108.8250164.8125751.30616,450105.74505,404108.0856072.4528851.43657,056108.55566,101108.9547361.1931666.81566,111109.13384,103107.97
 วังมะนาว23811247.066154.46121,282106.83161,742108.8812853.787760.16121,309109.08232,500108.7013857.987453.62151,653110.20202,192109.605121.432956.868902112.754424106.00
 ดอนทราย45021547.7812055.81232,459106.91111,196108.7340189.1125162.59333,630110.00333,602109.1537984.2223060.69424,619109.98303,324110.8037984.2228374.67293,182109.72384,169109.71
 หนองกระทุ่ม27125192.6214055.78202,128106.40242,572107.1724891.5114458.06192,074109.16232,517109.4324690.7713856.10202,189109.45262,862110.0823887.8213355.88192,083109.63283,071109.68
 ปากท่อ22212455.865544.35171,782104.82141,500107.1412054.055848.33131,441110.859979108.7814364.417854.55182,035113.06161,796112.256428.833351.567791113.006653108.83
 ป่าไก่1886534.573046.152220110.00000.0015079.7910771.33141,564111.71171,871110.067338.833750.683338112.676642107.0016688.3012072.29202,243112.15161,789111.81
 วัดยางงาม1105247.272955.777783111.865573114.606256.363150.005540108.009990110.006559.094366.158912114.007760108.572724.551244.447802114.573362120.67
 อ่างหิน20211958.919277.31101,093109.3091,020113.3313566.838865.19111,223111.18101,102110.2012963.868465.12121,355112.92111,159105.363014.851963.335540108.003338112.67
 บ่อกระดาน928592.395868.248847105.888868108.508693.486170.93111,185107.73111,196108.738996.746876.40131,446111.23131,418109.088491.306880.95101,126112.60141,530109.29
 ยางหัก36632388.2521365.94293,201110.38293,150108.6229580.6020067.80242,605108.54303,242108.0732488.5222067.90313,387109.26333,547107.4824266.1215061.98252,736109.44272,883106.78
 วันดาว311548.39853.33000.003355118.333096.771550.001106106.003329109.672993.552068.972213106.502215107.502890.322485.711106106.003322107.33
 ห้วยยางโทน21119391.4711660.10171,879110.53222,418109.9117080.5710159.41171,871110.06151,669111.2718185.789049.72182,049113.83151,668111.2017984.837642.46161,802112.63131,410108.46
 รวมทั้งหมด3,1541,97062.461,16759.2418920,330107.5717519,094109.112,32673.751,39059.7622123,998108.5923325,401109.022,35674.701,37058.1524727,252110.3323525,684109.291,96162.181,26364.4120322,424110.4619321,054109.09
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565