DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านโป่ง2549537.407376.8419595.00101,008100.8011946.857865.55111,167106.09181,944108.0015259.8410669.74141,518108.43181,978109.89259.841560.00000.002224112.00
 ท่าผา69663991.8147774.65748,028108.49677,280108.6664192.1046472.39808,725109.06646,841106.8958483.9141170.38839,152110.27647,019109.6759385.2046378.08808,891111.14697,676111.25
 กรับใหญ่51125449.7120681.10313,494112.71273,040112.5926451.6620979.17414,281104.41212,258107.5228455.5823181.34414,517110.17303,359111.9719237.5718797.40273,127115.81232,646115.04
 ปากแรต54952996.3640877.13576,395112.19546,051112.0648688.5239380.86535,765108.77455,000111.1150191.2644689.02616,791111.33535,833110.0631256.8330497.44424,723112.45293,202110.41
 หนองกบ49445892.7134374.89434,591106.77596,287106.5645992.9130165.58363,813105.92616,352104.1344389.6828163.43505,298105.96636,587104.5641784.4120749.64555,783105.15586,080104.83
 หนองอ้อ56652692.9344784.98455,041112.02535,934111.9651791.3442482.01474,871103.64555,768104.8751090.1144787.65586,294108.52475,221111.0931956.3629291.54374,137111.81394,414113.18
 ดอนกระเบื้อง25323191.3018278.79252,828113.12161,805112.817027.673752.86430776.751101101.0022187.3519186.43232,525109.7891,027114.1121886.1719790.37273,097114.70101,135113.50
 สวนกล้วย44030970.2327589.00495,532112.90394,368112.0035680.9132992.42515,649110.76404,525113.1336081.8231988.61455,330118.44323,814119.1936582.9535597.26444,883110.98283,142112.21
 นครชุมน์16814586.3112183.45161,858116.13182,044113.569657.147376.049972108.00161,758109.8814083.3310675.7191,027114.11202,197109.8514284.5212386.62121,336111.33182,050113.89
 บ้านม่วง14313594.4110880.00182,008111.56111,229111.733725.872259.466642107.003328109.3312486.7110282.26182,001111.17121,361113.421711.89952.941110110.002224112.00
 คุ้งพยอม30311337.295246.02121,281106.75101,006100.6011437.624942.98879999.881093193.1025283.1712951.19323,409106.53272,876106.5211838.949479.66121,315109.584438109.50
 หนองปลาหมอ21219893.4018794.44232,487108.13242,574107.2518788.2116990.37192,078109.37212,220105.7117984.4315888.27202,280114.00222,376108.0016778.7716498.20161,771110.69181,938107.67
 เขาขลุง55043178.3634078.89404,276106.90363,822106.1741876.0031876.08303,095103.17272,806103.9339872.3628872.36454,827107.27343,673108.0342376.9131273.76505,363107.26363,813105.92
 เบิกไพร76162782.3938060.61545,772106.89384,002105.3263082.7930247.94575,932104.07515,466107.1864084.1048575.78859,130107.41555,997109.0460279.1152186.54919,943109.26616,719110.15
 ลาดบัวขาว23220789.2217885.99273,094114.59262,999115.3520789.2216881.16263,014115.92262,770106.5420387.5016480.79222,560116.36212,423115.382912.502793.103340113.334444111.00
 รวมทั้งหมด6,1324,89779.863,77777.1351556,780110.2548853,449109.534,60175.033,33672.5147851,110106.9245949,068106.904,99181.393,86477.4260666,659110.0050755,741109.943,93964.243,27083.0249754,819110.3040144,145110.09
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565