DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หน้าเมือง53145685.8826958.99353,854110.11515,613110.0647589.4529161.26465,079110.41495,349109.1647188.7031366.45495,487111.98414,462108.8344082.8631270.91455,006111.24444,901111.39
 เจดีย์หัก46620042.9212763.50262,871110.42232,445106.3031367.1718860.06495,490112.04424,536108.0038883.2631881.96475,197110.57394,330111.0333070.8227984.55454,975110.56404,381109.53
 ดอนตะโก33914643.079967.81192,093110.16212,323110.6216949.8510059.17232,570111.74343,758110.5314943.959261.74192,117111.42252,739109.5621061.9512459.05323,592112.25303,289109.63
 หนองกลางนา1594930.822448.988856107.003329109.675836.483458.62111,128102.559966107.338855.355663.64101,095109.506656109.337949.695569.62111,203109.36161,749109.31
 ห้วยไผ่25022288.8016272.97171,872110.12131,390106.9222891.2016773.25192,117111.42131,377105.9223192.4018981.82232,508109.04171,832107.7622790.8019385.02293,156108.83171,858109.29
 คุ้งน้ำวน12311291.067566.966667111.179986109.566351.224063.496656109.3391,011112.3310887.808275.939990110.006661110.1710887.807367.59101,104110.408892111.50
 คุ้งกระถิน18912365.089476.42121,332111.00101,109110.9013269.849773.48141,567111.93111,235112.2710555.568379.05101,124112.40111,228111.6411862.438874.58161,765110.31141,530109.29
 อ่างทอง39518847.5912968.62202,127106.35192,064108.6319549.3711056.41232,471107.43272,941108.9320952.9113866.03272,956109.48232,499108.6532983.2923270.52444,814109.41444,768108.36
 โคกหม้อ1586843.044058.827760108.573338112.6713686.0810577.21161,861116.31161,813113.3112981.659976.74121,380115.00171,945114.4112478.489778.23161,809113.06151,737115.80
 สามเรือน19417489.6910660.92202,122106.10151,617107.8017590.2111968.00192,071109.00171,866109.7617590.2112470.86232,534110.17192,066108.7416082.4711873.75202,215110.75212,291109.10
 พิกุลทอง20110853.737064.81131,436110.46151,641109.4011456.727565.797763109.007765109.297235.824359.725531106.202212106.0016682.5910563.25242,580107.50131,395107.31
 น้ำพุ21110851.185954.638896112.007772110.2916578.209557.58101,106110.607770110.009444.554851.06121,330110.83101,059105.907636.023343.42101,141114.10111,217110.64
 ดอนแร่16613983.739064.757743106.146645107.5015291.5710367.76141,524108.86111,187107.9114989.7612583.89121,337111.42121,310109.1714285.5413192.25121,288107.33171,821107.12
 หินกอง43416738.4811770.06394,289109.97434,694109.1624756.9116265.59232,568111.65202,223111.1537987.3330881.27404,380109.50404,352108.8024055.3020485.00192,067108.79232,489108.22
 เขาแร้ง1415941.843457.638825103.135536107.207351.774967.12121,296108.007759108.438358.876578.31111,167106.098865108.136948.945275.363328109.332221110.50
 เกาะพลับพลา50439377.9819750.13475,081108.11414,472109.0736672.6218550.55394,172106.97424,596109.4337774.8021055.70434,723109.84323,488109.0035670.6321660.67434,673108.67343,649107.32
 หลุมดิน1869350.003537.6391,006111.789927103.0010556.455249.52192,093110.16171,832107.766736.022638.81161,710106.888868108.503920.971743.59111,196108.737756108.00
 บางป่า20818588.948747.03151,610107.33171,831107.7119392.798242.49192,051107.95181,926107.0018689.429350.00151,636109.07151,641109.4018789.909349.73181,957108.72192,021106.37
 พงสวาย24811445.975850.889991110.11768297.4313353.636851.13212,324110.67131,388106.7710241.134948.04101,082108.20121,252104.3321687.1015169.91242,679111.63202,156107.80
 คูบัว44038086.3629377.11374,087110.46384,141108.9737986.1426569.92353,846109.89353,810108.8635680.9126173.31333,645110.45313,399109.6536081.8230083.33374,093110.62353,823109.23
 ท่าราบ13310881.206862.96121,343111.92111,227111.5511384.966456.64131,455111.92121,309109.0811485.716960.53141,596114.00111,203109.3610780.457570.09141,581112.93121,329110.75
 บ้านไร่1636841.723551.477744106.296629104.838652.763945.358898112.25202,203110.156539.883046.155562112.40121,313109.4212677.306249.21131,402107.85202,140107.00
 รวมทั้งหมด5,8393,66062.682,26861.9738141,605109.2037240,411108.634,07069.702,49061.1844649,106110.1043647,620109.224,09770.172,82168.8644549,087110.3139743,380109.274,20972.083,01071.5149654,624110.1346250,413109.12
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565