DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ชมพู53533462.4318053.89252,734109.36202,119105.9531057.9415048.39353,767107.63181,959108.8339974.5822456.14363,884107.89293,018104.0721640.3712156.02283,096110.57202,149107.45
 บ้านมุง31420063.697135.50161,678104.88121,261105.0816953.828449.70131,375105.77192,031106.8927186.3121378.60303,297109.90242,623109.2912038.227360.837753107.57121,316109.67
 ไทรย้อย24420081.9712060.00151,664110.93181,949108.2819278.699951.56121,286107.17222,356107.0919077.8711962.63182,025112.50161,743108.949639.345355.21101,101110.108885110.63
 วังโพรง21216175.9412879.50171,936113.88181,979109.9417180.6610360.23202,163108.15202,105105.2517080.1913076.47171,918112.82121,343111.929946.706262.633327109.009970107.78
 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก31827686.7916660.14303,254108.47181,953108.5027887.4218466.19333,513106.45222,342106.4527987.7419068.10353,786108.17212,322110.5713743.088662.77212,247107.00121,268105.67
 เนินมะปราง31627587.0320474.18363,967110.19232,524109.7427486.7119972.63272,958109.56182,032112.8925380.0615159.68353,937112.49273,052113.04154.75746.6719696.003337112.33
 วังยาง19414574.747148.97171,886110.94131,425109.6210654.644643.40101,137113.70141,471105.0710453.615653.859991110.11121,219101.587538.664458.6791,013112.569991110.11
 รวมทั้งหมด2,1331,59174.5994059.0815617,119109.7412213,210108.281,50070.3286557.6715016,199107.9913314,296107.491,66678.111,08365.0118019,838110.2114115,320108.6575835.5444658.84798,633109.28737,916108.44
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565