DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 วังทอง47740083.8622255.50363,879107.75333,541107.3037979.4520453.83353,759107.40343,629106.7440484.7019849.01343,673108.03404,362109.0520342.5611657.14202,132106.60131,332102.46
 พันชาลี41536186.9922462.05364,037112.14293,233111.4835886.2720156.15323,567111.47252,772110.8837189.4022460.38384,311113.45273,030112.2221351.3311855.40374,107111.00192,094110.21
 แม่ระกา22820489.4712862.75151,666111.07161,793112.0620589.9113967.80161,800112.50151,655110.3320489.4716781.86182,008111.56161,781111.3110847.374440.74151,541102.73121,292107.67
 บ้านกลาง70255979.6331055.46343,653107.44202,046102.3063290.0339262.03697,257105.17454,614102.5361487.4641367.26647,075110.55525,672109.0842260.1123856.40505,143102.86606,247104.12
 วังพิกุล39333384.7319057.06212,296109.33182,001111.1734387.2817149.85272,983110.48313,420110.3231479.9016652.87232,476107.65222,431110.5022356.7410647.53161,730108.13171,813106.65
 แก่งโสภา36128478.6718966.55192,024106.53121,281106.7529481.4415653.06212,164103.05202,168108.4023163.9910344.59262,789107.27212,305109.7627175.077828.78323,214100.44272,780102.96
 ท่าหมื่นราม22619586.2813167.18202,208110.40182,010111.6720691.1514268.93192,122111.68182,031112.8320088.5016783.50151,650110.00121,324110.3311249.568777.68101,097109.70101,097109.70
 วังนกแอ่น63154085.5830857.04404,368109.20424,487106.8355287.4832558.88444,808109.27505,414108.2853785.1031959.40515,680111.37546,083112.6526141.3613551.72313,386109.23283,009107.46
 หนองพระ22820690.3512259.22192,088109.89141,551110.7920991.6712258.37192,083109.63181,938107.6720589.9114972.68192,073109.11202,212110.608738.164045.988857107.139986109.56
 ชัยนาม23320487.5511154.41171,788105.18121,257104.7519784.556432.49121,19199.25121,268105.6721893.5612758.26202,257112.85171,860109.416226.612032.266628104.676672112.00
 ดินทอง19817487.889554.60131,495115.00141,528109.1417286.879957.56171,902111.88151,703113.5318492.939853.26222,497113.50171,937113.947638.384660.538881110.137775110.71
 รวมทั้งหมด4,0923,46084.562,03058.6727029,502109.2722824,728108.463,54786.682,01556.8131133,636108.1528330,612108.173,48285.092,13161.2033036,489110.5729832,997110.732,03849.801,02850.4423324,716106.0820822,097106.24
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565