DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พรหมพิราม37735794.6934696.92282,976106.29384,009105.5034792.0433395.97323,434107.31424,465106.3134090.1932094.12333,504106.18414,355106.2217847.2113073.03242,647110.29222,409109.50
 ท่าช้าง23720686.9214570.39151,719114.60151,614107.6020887.7610048.08141,566111.86191,999105.2120887.7614268.27151,712114.13181,997110.948335.023238.556650108.33121,240103.33
 วงฆ้อง33724271.8115363.22323,259101.84212,206105.0524271.8112652.07262,720104.62303,132104.4028383.9813246.64292,84498.07272,915107.966418.992234.38323177.002229114.50
 มะตูม11510692.177873.58111,220110.9191,010112.2210490.436764.42111,247113.368905113.1310288.706462.7591,014112.677787112.433227.831031.253332110.6719696.00
 หอกลอง14312486.719979.84101,075107.508862107.7512083.929680.00111,187107.91101,083108.3012587.418164.80111,199109.007737105.296142.662947.549942104.67121,18698.83
 ศรีภิรมย์14212688.7311087.30161,868116.75141,591113.6411883.1010084.75151,693112.87151,649109.9312890.1411791.41171,981116.53202,284114.2042.82125.00000.00000.00
 ตลุกเทียม21417481.3110459.77101,079107.90131,400107.6914266.369264.79111,165105.91121,299108.2514165.899365.96101,075107.50111,243113.002612.151246.153337112.332227113.50
 วังวน1259777.608082.472210105.002223111.5010180.807978.22657996.507738105.439878.406364.298844105.506660110.009576.005962.11101,051105.10111,198108.91
 หนองแขม17713978.5310776.98131,480113.85141,559111.369855.376869.397770110.00121,318109.8315285.8810770.39121,383115.25182,053114.0613475.719570.9091,022113.56192,132112.21
 มะต้อง30423276.3212252.59171,847108.65171,787105.1215250.0010971.71161,684105.25141,477105.5023376.6413457.51202,233111.65242,645110.219129.933841.766639106.50219597.50
 ทับยายเชียง18211160.997063.069983109.226626104.3310959.897568.817757108.14101,072107.2010054.956464.0091,019113.226656109.334122.531331.7116666.00326688.67
 ดงประคำ39336292.1115442.54343,591105.62363,765104.5835790.8413136.69383,937103.61424,417105.1732582.7010632.62444,662105.95434,530105.3524161.3214560.17333,655110.76283,056109.14
 รวมทั้งหมด2,7462,27682.881,56868.8919721,307108.1619320,652107.012,09876.401,37665.5919420,739106.9022123,554106.582,23581.391,42363.6721723,470108.1622824,862109.041,05038.2458655.8110711,572108.1511412,234107.32
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565