DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางกระทุ่ม26319373.3814072.54171,904112.00171,866109.7621481.3712960.28182,022112.33202,174108.7020477.5711757.35182,016112.00121,336111.33124.56650.0019595.00000.00
 บ้านไร่20117285.5711566.86192,085109.74151,678111.8716682.5911368.07161,739108.69151,598106.5317185.0711768.42212,272108.19161,765110.3110753.238074.77141,568112.00131,410108.46
 โคกสลุด1049288.465761.965553110.607767109.579490.384952.134448112.00101,070107.009288.465761.962220110.007785112.149086.545763.337774110.577783111.86
 สนามคลี907482.224358.112212106.008842105.254954.442653.066620103.3319999.006976.674362.323313104.33657796.174448.893170.456648108.008858107.25
 ท่าตาล24415262.306643.42181,956108.67121,229102.4213655.744432.35181,932107.33151,573104.8721086.0716578.57212,257107.48161,772110.756928.282942.03439999.75877997.38
 ไผ่ล้อม13711080.295650.915561112.20111,167106.0912087.596453.33327491.33151,534102.2712087.598268.337759108.43111,212110.188562.045868.246648108.009955106.11
 นครป่าหมาก25116766.539154.49131,325101.926646107.6718473.318948.37191,974103.891093193.1020180.0810451.74272,847105.44151,575105.0021284.4614066.04272,907107.67222,388108.55
 เนินกุ่ม20010653.004542.45986095.56989199.0010552.503937.14161,38086.25982291.3313467.007052.24141,38899.14762389.006733.503552.24101,059105.909915101.67
 วัดตายม18815481.917548.70171,873110.18141,533109.5015180.327046.36151,602106.80111,164105.8215582.458554.84192,152113.26101,129112.909047.872932.228877109.636630105.00
 รวมทั้งหมด1,6781,22072.7168856.3910511,329107.909910,619107.261,21972.6562351.1111511,991104.2710610,965103.441,35680.8184061.9513214,224107.7610010,774107.7477646.2546559.92838,975108.13828,718106.32
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565