DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครไทย17815184.839260.93222,452111.45181,996110.8911464.044236.84192,095110.26232,513109.2611262.925851.79182,019112.17212,346111.713217.981959.385535107.005559111.80
 หนองกะท้าว81673790.3250468.39768,523112.14657,171110.3273489.9544861.04707,722110.31768,254108.6173990.5649967.52738,098110.93728,014111.3142652.2126562.21454,988110.84455,021111.58
 บ้านแยง33028786.9717059.23202,207110.35232,443106.2230291.5219965.89283,091110.39313,361108.4230391.8220166.34272,941108.93283,040108.57309.091240.004428107.002223111.50
 เนินเพิ่ม65847872.6423248.54394,239108.69424,352103.6246670.8220343.56454,797106.60565,852104.5058488.7537664.38515,558108.98495,312108.4126540.2714554.72282,950105.36272,849105.52
 นาบัว42838990.8922357.33303,273109.10313,291106.1639191.3623560.10293,232111.45343,685108.3839792.7627669.52343,818112.29363,897108.2519144.6311258.64161,776111.00171,841108.29
 นครชุม14113092.209774.62192,063108.58121,334111.1712790.0710078.74202,226111.30121,357113.0812689.368869.84192,091110.05171,920112.945337.593056.607778111.148899112.38
 น้ำกุ่ม807998.756075.95121,321110.087770110.007290.004359.727755107.867765109.297188.754461.978822102.757758108.296378.755587.307772110.296665110.83
 ยางโกลน26523387.9216771.67202,208110.40273,013111.5923588.6813657.87181,994110.78242,675111.4623287.5516068.97212,352112.00242,646110.258030.194353.756673112.17111,224111.27
 บ่อโพธิ์27824588.1313454.69272,983110.48242,653110.5425491.3712649.61242,600108.33313,426110.5224989.5716265.06252,725109.00313,440110.9722580.9417778.67192,077109.32151,696113.07
 บ้านพร้าว31027588.7117463.27222,457111.68232,519109.5227689.0316760.51192,060108.42283,101110.7528090.3218365.36252,782111.28293,204110.4827488.3919270.07232,524109.74323,571111.59
 ห้วยเฮี้ย34030389.1220768.32343,905114.85262,882110.8530288.8217557.95262,876110.62283,100110.7130389.1218260.07242,634109.75283,093110.4628684.1222377.97293,211110.72262,861110.04
 รวมทั้งหมด3,8243,30786.482,06062.2932135,631111.0029832,424108.813,27385.591,87457.2630533,448109.6735038,089108.833,39688.812,22965.6432535,840110.2834237,670110.151,92550.341,27366.1318920,712109.5919421,409110.36
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565