DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ไผ่ใหญ่1188975.424146.07656994.838808101.0010387.295452.43111,195108.64131,443111.007966.954253.168850106.25131,464112.624840.682858.333328109.337793113.29
 บ้านทราย11710488.894846.158879109.88101,117111.7010388.034543.698924115.508875109.386454.703554.695549109.808868108.509883.764444.9091,003111.449944104.89
 บ้านกล้วย737095.894361.438841105.137809115.576589.043350.7791,005111.674457114.256487.673554.699995110.565564112.806183.563963.937784112.005568113.60
 ดงพลับ441738.64741.182219109.5018080.003784.091848.653327109.00328093.333477.271647.061122122.008863107.882454.551458.33000.005538107.60
 บ้านชี18910756.615450.477756108.00101,058105.8012365.085544.72131,446111.23101,082108.2012968.255643.41151,659110.608840105.0010656.085955.66111,193108.458863107.88
 พุคา777394.814358.905558111.6091,026114.006888.314058.826658109.676671111.836685.713553.037763109.004452113.006179.223049.187775110.715535107.00
 หินปัก1126558.043147.69545090.00327090.009887.504950.007763109.00656794.507566.963850.676667111.17989899.789887.505051.028858107.25111,188108.00
 บางพึ่ง1409165.004549.45101,143114.30131,360104.627654.293647.37131,410108.46121,267105.588963.574348.31131,487114.38121,311109.257855.713139.74101,094109.40121,313109.42
 หนองทรายขาว653046.151756.675546109.204440110.005584.622850.919999111.006620103.335178.462345.105571114.205544108.801624.621062.503330110.002232116.00
 บางกะพี้383386.841648.486661110.17000.003284.212165.634447111.75000.003181.581858.063336112.003319106.333078.951756.672222111.002220110.00
 หนองเต่า13111386.266153.987781111.57111,209109.9111285.505851.791095795.708822102.7511587.796657.39101,126112.60549999.8010983.215651.38101,069106.905534106.80
 โพนทอง757194.673143.6691,008112.006635105.836688.002233.33769699.436628104.675978.673559.32101,095109.508850106.252026.67735.004414103.50000.00
 บางขาม883843.1825.26436791.75439298.007686.362431.585577115.40111,166106.005865.911220.69217386.50121,209100.756068.182033.333303101.00101,131113.10
 ดอนดึง18216490.117847.56151,571104.73222,373107.8616087.916238.75171,866109.76242,581107.5416087.917546.88182,014111.89212,289109.0013171.985743.515545109.00101,031103.10
 ชอนม่วง1075046.731326.002204102.00436892.005551.402036.363302100.67767396.144239.252150.00219497.006660110.003936.451846.153310103.336626104.33
 หนองกระเบียน12610381.755250.49131,451111.625564112.8011188.106962.16182,024112.445569113.8011389.687364.60171,924113.18101,098109.803628.571850.005568113.602230115.00
 สายห้วยแก้ว1124540.182044.44439498.50218291.004943.751734.696672112.00657195.175851.793662.0791,000111.119983109.223531.251028.573307102.3319292.00
 มหาสอน953941.051230.771101101.00217386.504749.471634.044423105.754421105.257882.114051.284401100.259995110.564042.111845.005515103.003350116.67
 เชียงงา1583924.681743.59000.0016464.005836.712746.55215778.50322474.677748.733748.057763109.00111,193108.453723.422259.466626104.333328109.33
 หนองเมือง1129282.144852.17111,183107.559967107.449887.505859.18101,136113.609931103.4410190.185251.4991,019113.22111,227111.553934.822666.672210105.00326989.67
 สนามแจง15713585.998663.708839104.88161,709106.8113787.268159.127720102.86151,632108.8013686.628361.036666111.00151,689112.6013787.2611382.488884110.50151,639109.27
 รวมทั้งหมด2,3161,56867.7076548.7913614,521106.7714715,604106.151,72974.6583348.1817218,704108.7416617,480105.301,67972.5087151.8816618,374110.6919220,815108.411,30356.2668752.7211412,338108.2312413,424108.26
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565