DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าวุ้ง1088982.413235.96101,125112.502205102.504642.591634.78548897.604407101.754844.441531.252223111.502214107.009789.813940.217766109.435543108.60
 บางคู้18816587.7711267.88131,491114.69262,909111.8815984.5710062.89121,312109.33181,936107.5615381.389260.13111,256114.18141,562111.5715582.4510467.10151,687112.47141,598114.14
 โพตลาดแก้ว1355842.963458.625582116.408897112.1311282.964943.758858107.259908100.898059.263341.257707101.006653108.831914.07631.5818080.001114114.00
 บางลี่1939850.783434.69111,159105.36987697.3313469.435440.30141,433102.36131,350103.8511760.623328.21121,227102.257739105.5716987.5611467.46222,419109.95131,382106.31
 บางงา1179883.766768.37192,079109.428879109.886252.992845.169972108.00548597.009984.625757.58141,529109.2191,005111.675143.592447.067795113.574462115.50
 โคกสลุด777597.404053.337790112.864449112.257496.104256.76101,095109.50328093.337394.813547.95111,293117.555560112.006989.613246.38101,126112.604458114.50
 เขาสมอคอน23514963.409161.07101,122112.20111,206109.6416168.519257.148883110.38171,835107.9418679.1511662.37171,862109.53181,969109.3916268.9410061.73192,122111.68141,552110.86
 หัวสำโรง24022694.1713057.52272,932108.59131,384106.4620384.5814973.40232,552110.96161,769110.5622493.3313359.38272,983110.48202,134106.706527.082944.626644107.333310103.33
 ลาดสาลี่727097.222840.005537107.401094994.906286.114064.52217989.506651108.506691.673959.098840105.008891111.383345.831442.421111111.005573114.60
 บ้านเบิก13710072.996060.0091,003111.44151,660110.678964.964955.06121,237103.089975108.333424.821647.062225112.502216108.008159.125972.84111,222111.09121,320110.00
 มุจลินท์998787.885158.626689114.83141,590113.575151.522243.14438195.25989599.448383.844857.835579115.8091,032114.678282.835769.515580116.008912114.00
 รวมทั้งหมด1,6011,21575.8967955.8812213,509110.7312013,004108.371,15372.0264155.5910711,390106.4510911,491105.421,16372.6461753.0511612,724109.6910010,975109.7598361.4057858.8010411,552111.08839,224111.13
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565