DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พัฒนานิคม1352921.481862.0719898.00000.001611.851168.75000.00000.003122.962064.521105105.00000.002317.041356.52000.001119119.00
 ช่องสาริกา36524968.228534.14111,158105.27222,350106.827420.274459.46000.001105105.0032087.6711736.56293,189109.97303,230107.6731987.4019862.07414,444108.39323,476108.63
 มะนาวหวาน60613722.618159.124420105.005527105.4015325.259763.403333111.003324108.0012720.968062.993320106.673325108.336610.894771.212215107.50000.00
 ดีลัง4217618.054559.211115115.001110110.007818.534253.851120120.004436109.009322.094649.462227113.504431107.754811.402450.001107107.001106106.00
 โคกสลุง44422049.559241.82242,526105.25181,888104.8924855.8610642.74272,911107.81242,556106.5026259.0112949.24242,617109.04333,546107.4517238.747644.19181,943107.94202,203110.15
 ชอนน้อย802835.001450.003306102.00000.003341.251545.451109109.004407101.752126.251152.381105105.00000.006986.252840.58101,053105.307711101.57
 หนองบัว2338134.761619.755541108.20439598.7510344.212120.393310103.33549699.209842.061919.39659799.508849106.135423.181425.932205102.50219497.00
 ห้วยขุนราม36022963.6112253.28222,330105.91232,427105.5222261.6711853.15151,638109.20202,156107.8021459.4410950.93131,430110.00202,152107.6017749.1710559.32151,648109.87202,055102.75
 น้ำสุด1975829.443560.341108108.001110110.008141.123846.912211105.506626104.339648.734748.967734104.868852106.506633.504466.671104104.003310103.33
 รวมทั้งหมด2,8411,10738.9750845.89727,602105.58747,807105.501,00835.4849248.81525,632108.31677,106106.061,26244.4257845.80869,324108.4210611,385107.4199434.9954955.23909,719107.99869,174106.67
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565