DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 คานหาม34120760.709043.48181,929107.17101,012101.2016046.927748.13121,277106.42111,115101.3616748.978349.70232,473107.52161,662103.8810229.916058.82222,426110.27101,096109.60
 บ้านช้าง12410786.292725.237702100.29171,67998.769475.817377.667782111.716600100.0010181.457271.299982109.119964107.113830.651026.324410102.505534106.80
 สามบัณฑิต2037034.483448.575518103.601104104.008441.383136.90111,160105.45876495.509245.322729.35141,549110.644421105.257737.933545.45171,839108.189911101.22
 บ้านหีบ22811249.125145.549957106.33101,045104.5012856.145643.75101,075107.50161,619101.1914362.725337.06141,458104.14181,923106.8313257.895642.42141,466104.71151,635109.00
 หนองไม้ซุง1436344.061726.98658898.00878998.639062.943235.568828103.50121,19599.588358.042530.12101,036103.60111,09999.916847.552435.29101,076107.605525105.00
 อุทัย38317144.657644.44121,236103.00151,564104.2724263.197832.23202,142107.10202,121106.0519851.707437.37161,686105.38171,851108.8811429.774741.239982109.11141,492106.57
 เสนา18611461.295951.758813101.63131,365105.0010656.994542.455516103.208822102.7511561.834438.26101,076107.60121,231102.5811059.143430.91101,039103.90141,448103.43
 หนองน้ำส้ม844148.812048.782206103.002225112.506678.573350.006646107.677758108.294148.811639.024458114.502210105.006375.001828.575559111.808839104.88
 โพสาวหาญ1006666.002334.855530106.002219109.505959.001932.2091,005111.675532106.406060.002541.672229114.502229114.507878.002430.77101,091109.105541108.20
 ธนู1907740.533950.657766109.435528105.607740.533140.26101,041104.108852106.507137.373143.667731104.435561112.204021.051435.006643107.174434108.50
 ข้าวเม่า1426545.771726.15324882.671100100.007854.931924.36643071.67435288.008962.682022.471196387.557723103.294531.69920.00549599.00655993.17
 รวมทั้งหมด2,1241,09351.4645341.45828,493103.57848,630102.741,18455.7449441.7210410,902104.8310510,730102.191,16054.6147040.5212012,641105.3410310,874105.5786740.8233138.1811212,026107.389510,014105.41
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565