DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ลำตาเสา60922036.129040.91181,895105.28141,32394.5025942.5311142.86222,291104.14171,68799.2422937.608938.86282,817100.61151,552103.4711719.215547.01141,493106.64121,18198.42
 บ่อตาโล่41024259.026526.86202,020101.00181,79399.6118745.616132.62141,32994.93161,668104.2517442.445431.03161,652103.25212,164103.054510.981431.11218492.003323107.67
 วังน้อย1838043.723847.503333111.007780111.438244.814858.545529105.807760108.578546.453743.538864108.009980108.893418.582058.821110110.00000.00
 ลำไทร33510832.245853.702210105.001111111.0014442.997149.31131,330102.317777111.0013139.106348.096643107.176696116.00133.88969.231114114.00219095.00
 สนับทึบ1554025.811537.501108108.00436691.504227.101433.33328896.001124124.004931.611938.784433108.255550110.004529.031226.678863107.88439598.75
 พยอม3387522.193546.67765193.004414103.507020.712840.00655091.674449112.258324.563744.586643107.175524104.80267.691142.31000.001102102.00
 หันตะเภา1586239.241727.42545390.60657395.506239.241320.97549198.20548296.408151.272935.80111,190108.18141,562111.574125.951639.02985795.227709101.29
 วังจุฬา16910562.133836.19151,590106.008812101.5010260.363736.27121,19299.33101,015101.5010562.133836.19141,510107.86111,09799.732816.57828.577746106.574415103.75
 ข้าวงาม1354231.112252.382226113.001115115.005238.522751.92328093.331110110.0011685.937362.938934116.754467116.752720.001244.445525105.002267133.50
 ชะแมบ24219178.939549.74151,716114.40101,031103.1018275.219451.65329197.006646107.6717672.7313978.987732104.579980108.8915965.7012276.73151,557103.80101,051105.10
 รวมทั้งหมด2,7341,16542.6147340.60889,202104.57737,318100.251,18243.2350442.64868,57199.66747,718104.301,22944.9557847.0310811,418105.729910,572106.7953519.5727952.15626,449104.02454,633102.96
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565