DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางปะหัน1606440.003250.00218592.503336112.0013886.254129.71548496.80879299.0010465.003432.69101,004100.404410102.505232.502751.921115115.003318106.00
 ขยาย612845.901657.141104104.002212106.003659.021644.441104104.004428107.002947.541448.28000.003322107.332134.43733.331104104.003330110.00
 บางเดื่อ1156859.131319.12329799.003306102.009481.742829.79769799.57763690.869380.874043.01659599.176635105.836859.133450.007761108.716639106.50
 เสาธง673450.751544.12218693.001107107.006191.043354.106634105.671108108.004262.691740.48439498.502212106.004059.702152.503319106.331108108.00
 ทางกลาง724055.561025.00219396.502200100.003650.001130.56000.002201100.504359.721534.881111111.004427106.752636.11934.624401100.253345115.00
 บางเพลิง585594.834785.457724103.434429107.253153.452270.978870108.753326108.674170.693278.054436109.002203101.502644.831350.00000.002217108.50
 หันสัง1306550.001116.923302100.67548296.408061.542126.259940104.44101,108110.8011386.924035.40111,162105.64101,040104.004131.541741.468883110.385548109.60
 บางนางร้า521834.62950.00000.002219109.502650.001142.311108108.001104104.002853.851450.002214107.004464116.002140.38942.861107107.00000.00
 ตานิม764255.261945.244425106.253300100.006686.842030.307717102.436647107.834761.841634.04218592.505569113.804255.261740.485563112.605503100.60
 ทับน้ำ1556642.582943.94121,345112.08101,042104.208454.194047.62121,339111.58101,101110.109058.063842.22111,226111.45151,630108.674830.971633.333333111.005531106.20
 บ้านม้า623454.841544.124436109.006643107.174572.581635.567788112.575544108.803861.291231.586676112.673301100.331422.58321.433336112.0019696.00
 ขวัญเมือง481225.00325.00219396.50216984.503062.5013.33431478.503304101.331735.42635.292225112.501114114.00612.50233.33000.00000.00
 บ้านลี่836578.313960.003345115.002222111.007387.953852.056672112.009983109.227489.163547.307782111.71131,402107.856375.904673.027788112.5791,015112.78
 โพธิ์สามต้น712839.441035.715509101.80329598.332738.03829.63329498.003311103.672839.441346.434409102.251110110.001318.31969.231112112.002221110.50
 พุทเลา962323.9614.35429674.00325183.672526.04520.00652587.50327591.675557.291832.737738105.436602100.332222.92731.82219095.00436892.00
 ตาลเอน271659.26956.254456114.002245122.501970.371263.161130130.00000.002488.891666.675580116.002218109.00829.63450.001106106.001113113.00
 บ้านขล้อ873742.531129.73649582.50539979.803944.831846.15217085.006611101.835664.371933.931095895.804421105.252731.031140.742222111.001110110.00
 รวมทั้งหมด1,42069548.9428941.58646,491101.42585,857100.9891064.0834137.47858,786103.36818,479104.6892264.9337941.11929,695105.38859,080106.8253837.8925246.84495,340108.98515,462107.10
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565