DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านเลน2447530.743546.676633105.508878109.756426.232437.50101,078107.804459114.758233.613340.245544108.804438109.507731.562937.66151,604106.939973108.11
 เชียงรากน้อย56340672.1131778.08333,617109.61515,550108.8223641.9213557.20151,648109.87161,710106.8818031.9710457.78131,382106.317723103.297212.792331.946611101.831110110.00
 บ้านโพ897887.645266.677809115.577725103.578898.887180.687778111.14121,332111.008494.385363.10101,112111.20131,433110.233134.831961.291100100.005505101.00
 บ้านกรด37631984.8420263.32525,737110.33384,226111.2130881.9118961.36404,483112.08394,406112.9725668.0920078.13293,128107.86272,916108.007219.153751.393342114.005537107.40
 บางกระสั้น48823347.755322.75141,401100.07141,418101.2920842.625626.92242,30095.83292,88199.3420241.397537.13272,870106.30303,055101.8311222.954237.50202,015100.75303,280109.33
 คลองจิก3234313.312046.517745106.43437192.7514344.272416.78131,346103.546624104.006118.892236.077712101.713326108.673611.151438.898893111.636674112.33
 บ้านหว้า968386.467489.166655109.17131,405108.088184.386782.729971107.899990110.007881.256076.929974108.229979108.781111.46545.45329799.002226113.00
 วัดยม1046259.621727.42111,07597.73988998.788985.585359.559946105.11111,154104.914745.191225.53328193.67436290.505653.853969.643328109.33549098.00
 บางประแดง513874.512052.631105105.007700100.004486.272352.27325585.006655109.173976.473179.496616102.673314104.671733.33529.414467116.751118118.00
 สามเรือน19411157.226962.166624104.009957106.3312966.497155.048890111.25111,171106.4512061.865545.83111,194108.55101,038103.805327.322547.176606101.009968107.56
 เกาะเกิด625995.162745.765552110.406627104.505791.942747.375550110.006620103.335690.323257.145528105.607743106.145283.874076.927751107.297751107.29
 บ้านพลับ13812086.967058.33141,492106.57111,165105.9112892.758264.06151,576105.07131,370105.3812691.309373.81151,620108.00141,497106.936244.932540.326615102.505565113.00
 บ้านแป้ง795367.092547.173318106.004442110.506075.952338.333301100.333379126.334556.962044.444434108.502216108.002025.32735.002225112.501115115.00
 คุ้งลาน968285.422631.719973108.11101,028102.804951.041938.783316105.33329498.006870.832638.245527105.40766695.144344.792046.516609101.507707101.00
 ตลิ่งชัน655889.234679.316630105.00000.006193.855386.896647107.8318888.006295.384369.357733104.711103103.005787.694680.706635105.833311103.67
 บ้านสร้าง61343270.4711727.08383,948103.89323,15798.6636259.0517046.96373,865104.46262,749105.7335658.0814741.29495,024102.53383,78799.6623137.687331.60343,477102.26302,99399.77
 ตลาดเกรียบ918492.314654.767711101.57161,652103.258189.015061.737783111.86181,976109.786874.733247.065567113.40121,312109.334448.352147.735565113.00161,806112.88
 ขนอนหลวง564987.502448.987758108.297788112.575191.072141.188812101.507769109.864885.712245.838850106.255559111.801628.5716.254408102.001120120.00
 รวมทั้งหมด3,7282,38563.981,24051.9923224,783106.8224625,978105.602,23960.061,15851.7222223,545106.0622023,627107.401,97853.061,06053.5921823,096105.9419620,467104.421,06228.4947144.3513914,548104.6614315,249106.64
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565