DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางบาล381950.00736.843335111.6719898.001744.74635.292222111.002209104.501950.00736.843307102.332207103.501539.47533.333335111.673310103.33
 วัดยม401127.50545.45000.00000.00820.00675.00000.00000.002870.001242.864474118.501105105.001845.00738.894452113.00000.00
 ไทรน้อย853035.291446.67000.001110110.003035.29930.001115115.00549799.406880.002942.653314104.673331110.331720.00529.413314104.671104104.00
 สะพานไทย391230.77866.67000.001105105.001743.591270.593335111.673340113.331743.59952.943332110.671118118.00923.08222.223323107.672227113.50
 มหาพราหมณ์13412391.796048.786677112.839942104.6712391.795847.156682113.678898112.2510880.604743.524461115.255576115.209973.884949.496711118.508914114.25
 กบเจา918087.915265.009954106.008852106.508391.215566.27101,120112.008854106.758189.015466.67121,295107.928930116.258087.915568.758887110.8891,015112.78
 บ้านคลัง622337.10626.09000.003332110.672946.771448.281120120.005528105.605588.713665.456667111.177786112.293556.452262.863330110.003319106.33
 พระขาว1546542.212640.00328193.674448112.0013285.717859.09121,318109.839952105.788051.953645.00101,075107.504437109.259863.643535.718829103.63657595.83
 น้ำเต้า966769.792435.826666111.007727103.867477.084054.058863107.886662110.335456.252648.15439699.004426106.502222.92836.36213768.50328896.00
 ทางช้าง26726.92342.86000.00000.001557.69640.00000.001110110.00415.38125.00000.001103103.00311.54133.33000.00000.00
 วัดตะกู462043.48945.00327892.671135135.002452.171458.332212106.001105105.002247.831881.823322107.333321107.001736.96741.182210105.001113113.00
 บางหลวง272385.191565.223345115.001120120.001659.261275.002222111.001110110.002488.891979.173336112.001108108.001140.74654.551113113.001108108.00
 บางหลวงโดด1317.691100.00000.001130130.00215.3800.00000.00000.00323.08266.671112112.00000.00323.08133.331114114.00000.00
 บางหัก433990.701743.592216108.006663110.503786.052772.9717272.005576115.201944.191263.16000.003336112.003479.072779.411104104.003331110.33
 บางชะนี772633.77726.9219898.001110110.002735.06622.22548597.00000.003849.351026.32438195.25436691.502127.27314.29325785.672235117.50
 บ้านกุ่ม1078781.313641.38101,080108.004446111.507771.963444.162225112.502223111.507368.223041.10328494.672224112.007166.362636.623334111.333339113.00
 รวมทั้งหมด1,07863358.7229045.81464,930107.17485,218108.7171165.9637753.02555,991108.93566,064108.2969364.2934850.22636,756107.24495,374109.6755351.3025946.84515,450106.86454,878108.40
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565