DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครหลวง16514789.099866.67121,334111.17161,755109.6914688.488457.53131,428109.85151,648109.8714386.678458.74131,404108.00161,778111.1313179.398564.89121,323110.25141,571112.21
 ท่าช้าง140117.8619.09000.0019797.00117.86436.364421105.253322107.33139.29430.77219698.002230115.003827.141950.00131,468112.927755107.86
 บ่อโพง18615482.807951.30111,154104.91101,006100.6011059.145852.737778111.146623103.8312969.356147.2991,016112.89161,707106.694624.732145.659983109.225531106.20
 บ้านชุ้ง1215646.282341.0719292.00328093.336452.892742.194430107.50219497.006856.201927.947753107.57983592.787461.161925.688816102.00101,055105.50
 ปากจั่น1237258.542838.89181,74496.898838104.756452.032640.63659198.50438195.255746.342035.09986896.448843105.384637.401839.133354118.008834104.25
 บางระกำ1456645.523248.48328093.33329799.006746.212638.81768698.00767296.007350.343142.475533106.606627104.505034.481734.00436892.004422105.50
 บางพระครู732838.361450.00000.00000.004561.642657.784446111.503328109.332432.881458.33000.00000.002128.771571.432221110.502231115.50
 แม่ลา462452.17937.502218109.00000.002963.041448.281106106.002213106.502758.701762.96000.002219109.503678.262055.561104104.001110110.00
 หนองปลิง964748.961736.177709101.292211105.506163.542032.798854106.755554110.805153.131223.534408102.003309103.004850.001837.506658109.677769109.86
 คลองสะแก521936.54631.58000.001112112.002751.92518.521120120.00218994.502140.38733.332208104.001113113.001834.62527.783310103.334429107.25
 สามไถ433786.052156.763336112.003346115.333888.371744.743321107.002220110.002660.471350.001106106.002221110.503274.422165.632225112.503340113.33
 พระนอน642843.751139.291103103.0019292.003757.811437.84000.003320106.673250.00928.132206103.00439999.752843.75725.003333111.00549198.20
 รวมทั้งหมด1,25468954.9433949.20585,970102.93485,034104.8869955.7432145.92586,181106.57545,664104.8966452.9529143.83545,698105.52697,281105.5256845.3026546.65667,163108.53707,538107.69
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565