DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 จำปา38314838.644933.11181,907105.94151,48498.9316543.086640.00181,852102.89131,22394.0818347.788043.72192,091110.05272,843105.30174.44847.061109109.0018888.00
 ท่าหลวง643148.441238.714410102.502214107.002742.19829.63328595.005543108.604164.061946.34879198.884441110.251320.31430.774417104.25219296.00
 บ้านร่อม1337657.142634.21438395.75875294.007254.143041.676638106.338838104.759974.443737.377772110.29101,048104.802317.29834.78000.00216180.50
 ศาลาลอย1766536.932132.314409102.25767195.867341.482027.402227113.508840105.0012068.186554.17151,632108.80151,662110.804324.431534.888878109.754437109.25
 วังแดง676394.034368.25141,566111.86161,780111.255379.103362.26121,315109.58161,739108.695176.123670.59131,464112.62131,481113.923653.733288.89101,127112.706676112.67
 โพธิ์เอน935963.443864.417742106.007732104.577378.493852.057719102.71984593.897782.805774.03111,238112.55101,108110.803133.332270.977758108.293317105.67
 ปากท่า934750.541940.43000.003316105.335154.841427.45439899.504438109.507176.343042.252224112.006654109.003234.411031.251101101.004428107.00
 หนองขนาก1185445.761833.332214107.00548096.007261.023143.065525105.008855106.888168.642632.107731104.436612102.002823.731242.862229114.504441110.25
 ท่าเจ้าสนุก883135.231651.616654109.003334111.337989.774759.49171,891111.245521104.203438.641235.296650108.33000.00910.23333.33000.00000.00
 รวมทั้งหมด1,21557447.2424242.16596,285106.53666,763102.4766554.7328743.16747,850106.08767,842103.1875762.3036247.82889,593109.01919,849108.2323219.0911449.14333,619109.67262,740105.38
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565