DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ประตูชัย4169021.634448.892218109.002207103.508520.434755.291110110.002218109.008720.914349.432218109.004452113.004210.102764.291110110.002218109.00
 หอรัตนไชย2202913.181344.83000.00000.003114.091032.26000.00000.003917.731230.77000.002217108.502511.361040.002224112.00000.00
 หัวรอ34311032.073834.558869108.631120120.0012937.614937.986629104.83429473.5011533.535043.488800100.00549498.807822.743342.315550110.00216080.00
 ไผ่ลิง59221836.828237.61101,052105.20171,718101.0621936.998940.64161,680105.00191,70889.8923439.539038.46131,330102.31191,70789.8411419.265346.498861107.631099999.90
 ปากกราน2407732.082025.97131,364104.92439699.0016066.674628.75212,185104.059957106.336426.672539.067736105.145513102.60145.83428.574455113.752210105.00
 ภูเขาทอง1133732.742156.76000.00000.002017.70840.00000.00000.003732.742567.571112112.00000.001513.27533.33000.001120120.00
 สำเภาล่ม44121548.759041.86151,695113.001099399.3022651.259542.04181,980110.00161,742108.8834177.3210631.09293,223111.14373,955106.8916236.735735.19111,200109.09181,811100.61
 สวนพริก2246830.363754.411109109.003307102.337433.043648.654401100.254410102.5012756.703930.711092492.40131,312100.927433.043243.242225112.503334111.33
 คลองตะเคียน2958528.814654.12000.001110110.006923.394057.97000.003333111.0018462.378144.02262,891111.19232,513109.263812.882052.63000.00000.00
 วัดตูม1012322.771252.17000.00000.002221.781568.18000.00000.001918.811473.681110110.00000.002221.781777.271111111.00000.00
 หันตรา1946432.992335.942208104.004401100.2510353.093231.074435108.75141,39599.649448.453234.041117117.007701100.145427.842750.005541108.205503100.60
 ลุมพลี43711426.096052.632207103.50000.0010524.035451.431110110.00000.0010524.035451.434416104.00437593.755612.813358.935557111.4019090.00
 บ้านใหม่26213250.387254.55131,404108.00111,133103.0012146.185847.939997110.786639106.5013953.056949.64131,392107.08101,045104.5011443.516859.654452113.00101,047104.70
 บ้านเกาะ2033014.781653.33000.001115115.003316.261545.45216381.50000.003919.211948.72000.00219095.002512.321040.00328394.333301100.33
 คลองสวนพลู3637420.394358.113344114.673331110.339024.794853.332217108.504421105.2510829.755651.856649108.178864108.005515.152850.91328294.004419104.75
 คลองสระบัว1784826.973062.503323107.675548109.605430.343259.261105105.00000.008849.444247.739970107.787704100.573117.421445.16219195.50000.00
 เกาะเรียน522038.46945.001100100.002213106.502853.85828.572204102.003307102.332038.46315.001104104.0019696.00713.46228.57000.00000.00
 บ้านป้อม2967324.663142.47000.001120120.008227.704554.881100100.00000.006822.973450.002234117.001100100.00268.78934.6219898.00000.00
 บ้านรุน512549.02936.001118118.001116116.002345.101147.831108108.001105105.002447.061250.00000.002232116.002345.10939.134451112.754477119.25
 รวมทั้งหมด5,0211,53230.5169645.43748,011108.26666,828103.451,67433.3473844.09899,424105.89858,529100.341,93238.4880641.7213314,226106.9615015,470103.1397519.4245846.97616,591108.05656,689102.91
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565