DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หล่มเก่า37514438.406847.22101,026102.60222,333106.0515842.135736.08181,952108.44313,315106.9420053.337638.00252,700108.00262,759106.128322.133137.357784112.008868108.50
 นาซำ35311833.435042.376636106.004414103.5023265.728737.50272,902107.48131,399107.6229082.1519366.55374,004108.22252,714108.568122.953543.215533106.603307102.33
 หินฮาว26918568.7711662.70161,773110.81181,898105.4422081.7814666.36242,536105.67222,334106.0917364.319856.65171,723101.35212,192104.3816561.3414889.70171,818106.94192,047107.74
 บ้านเนิน2493514.06617.14000.002245122.505321.292139.625507101.40658597.508835.343135.235537107.408859107.382911.651137.93329498.0015252.00
 ศิลา49527254.9513148.16121,293107.75151,631108.7329359.1911840.27212,185104.05222,388108.5527856.1610939.21161,693105.81242,554106.4211322.833530.976635105.833317105.67
 นาแซง1544931.822040.82000.0019696.005334.421935.85437894.50648580.836844.162536.765547109.40651886.3310064.946868.007774110.57111,187107.91
 วังบาล73756376.3940271.40373,984107.68384,117108.3457578.0240169.74343,770110.88465,053109.8534146.2716748.97181,903105.72171,849108.7619125.927237.703325108.335572114.40
 นาเกาะ13011790.007362.39121,289107.42121,341111.754937.692448.98547194.20657495.6710379.235048.545521104.20121,350112.501511.54640.00000.00218693.00
 ตาดกลอย36524466.8514659.84272,947109.15252,729109.1615943.567345.91141,434102.43764692.2914740.275738.78151,607107.13111,06296.5519753.9718392.89272,894107.19181,925106.94
 รวมทั้งหมด3,1271,72755.231,01258.6012012,948107.9013714,804108.061,79257.3194652.7915216,135106.1515916,779105.531,68853.9880647.7514315,235106.5415015,857105.7197431.1558960.47758,057107.43707,461106.59
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565