DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสวรรคโลก28917761.257441.81192,011105.84141,542110.1413446.376850.75131,448111.389980108.8913546.718562.968842105.254440110.0010335.646866.024429107.252212106.00
 ในเมือง29722575.7611450.67161,707106.69171,734102.0016655.898953.61111,182107.458861107.6313445.126750.00131,378106.007767109.5722575.7614464.00252,699107.96232,488108.17
 คลองกระจง17314986.136543.62171,760103.53141,497106.938649.714046.517767109.574415103.755732.952543.863323107.67000.005934.103152.542216108.00437694.00
 วังพิณพาทย์322062.50630.0019696.00000.001650.00425.001103103.001112112.00928.13666.67000.001105105.001443.75750.0019292.001105105.00
 วังไม้ขอน706288.572641.947761108.715556111.206288.573454.848868108.504437109.255477.142851.857762108.865526105.205781.432747.377768109.717758108.29
 ย่านยาว28720571.438340.49151,621108.07151,606107.0725889.9011042.64212,329110.90282,996107.0018163.078546.96151,693112.87212,305109.7617460.638146.55161,868116.75161,765110.31
 นาทุ่ง22313058.307154.62131,388106.776651108.5014163.237049.65141,516108.29181,932107.3316573.9911267.88151,610107.33101,038103.8019888.7911960.10252,724108.96283,008107.43
 คลองยาง27512545.456249.60101,087108.705535107.0011943.275546.22121,296108.009994110.4411040.004036.369912101.334409102.2510036.364040.007789112.713320106.67
 เมืองบางยม955052.632652.002208104.004446111.503334.741236.361110110.00000.002425.261458.33000.00000.003031.581860.00000.00000.00
 ท่าทอง1258265.604048.788867108.388866108.255644.802646.436632105.33111,134103.0911793.604538.46121,285107.08171,807106.296048.003456.678877109.63141,483105.93
 ปากน้ำ2289943.423939.39121,264105.33131,392107.0813559.216850.37181,976109.78202,164108.2016271.056640.74121,307108.92111,162105.649139.914549.45101,093109.307754107.71
 ป่ากุมเกาะ28421274.658841.51212,158102.76192,003105.4216457.757344.51161,723107.69232,354102.357827.463342.317771110.142215107.506422.543148.446630105.00659699.33
 เมืองบางขลัง17413577.596951.11192,068108.849979108.7814181.038358.87192,071109.00121,301108.425833.333153.455540108.005549109.805632.183257.146653108.835535107.00
 หนองกลับ24111648.135244.837753107.57121,249104.0813556.026447.41131,402107.85111,144104.0010744.405147.66121,247103.927749107.0010342.745351.468862107.753354118.00
 รวมทั้งหมด2,7931,78763.9881545.6116717,749106.2814115,056106.781,64658.9379648.3616017,423108.8915816,824106.481,39149.8068849.4611812,670107.379410,072107.151,33447.7673054.7212513,700109.6011912,754107.18
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564