DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เลาขวัญ35020358.007335.96232,337101.61121,208100.6725773.4312448.25212,144102.10192,023106.4715243.434831.58131,25696.62101,001100.1014942.576241.61121,246103.83131,301100.08
 หนองโสน35130286.0412039.74333,607109.30343,648107.2925271.799537.70191,957103.00262,711104.2717951.009150.84141,506107.57161,697106.0620859.2611756.25212,171103.38262,890111.15
 หนองประดู่56135663.4616245.51202,106105.30282,919104.2535362.9217449.29252,565102.60303,063102.1041774.3313632.61363,630100.83303,000100.0024844.2110341.53181,866103.67212,174103.52
 หนองปลิง43622050.467634.55131,334102.62141,458104.1421850.006328.90252,48099.20242,37899.0817139.228247.95171,701100.06101,028102.8018642.668746.77191,87298.53151,521101.40
 หนองนกแก้ว29813043.626146.929929103.228856107.0018261.078345.60242,451102.13191,914100.7418762.7510355.08171,753103.12151,47698.4015251.017146.71171,702100.12111,136103.27
 ทุ่งกระบ่ำ41222755.1011249.34192,074109.16232,448106.4330273.3017056.29303,188106.27363,764104.5620650.008641.75151,541102.73161,678104.8816840.786136.31161,600100.00161,626101.63
 หนองฝ้าย35926373.2614153.61252,648105.92293,032104.5525571.0312247.84181,855103.06191,905100.2623766.0212452.32151,541102.73171,783104.8816947.087544.38141,38799.07989799.67
 รวมทั้งหมด2,7671,70161.4774543.8014215,035105.8814815,569105.201,81965.7483145.6816216,640102.7217317,758102.651,54955.9867043.2512712,928101.8011411,663102.311,28046.2657645.0011711,844101.2311111,545104.01
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564