DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าขนุน67745266.7726458.41566,165110.09363,797105.4749472.9728257.09636,805108.02565,877104.9531846.9720263.52353,883110.94242,647110.2941461.1526363.53495,148105.06575,861102.82
 ปิล๊อก17212773.848869.29232,437105.96151,586105.7316093.0210364.38252,665106.60171,795105.5913276.748060.61141,488106.29191,983104.3714986.6311073.83151,583105.53252,623104.92
 หินดาด17115791.8110566.88181,994110.78171,787105.1215590.648856.77192,028106.74131,371105.4614886.5510872.97171,880110.59141,517108.3614584.8011277.24151,634108.93131,411108.54
 ลิ่นถิ่น34631189.8820064.31293,093106.66313,349108.0331290.1719763.14303,120104.00262,808108.0031089.6021469.03303,158105.27283,021107.8930688.4422673.86252,754110.16313,361108.42
 ชะแล60153488.8529655.43424,547108.26363,860107.2255592.3532558.56495,259107.33464,918106.9141969.7226362.77353,721106.31343,628106.7141569.0526062.65343,623106.56353,633103.80
 ห้วยเขย่ง41838491.8725666.67434,679108.81353,815109.0038892.8225766.24374,016108.54283,023107.9637389.2326771.58414,534110.59343,669107.9135183.9726776.07333,702112.18333,564108.00
 สหกรณ์นิคม23116872.7310160.12121,310109.17191,992104.8420287.4510451.49151,569104.60151,582105.4713960.178158.27141,479105.648817102.1319684.8516081.63222,351106.86111,183107.55
 รวมทั้งหมด2,6162,13381.541,31061.4222324,225108.6318920,186106.802,26686.621,35659.8423825,462106.9820121,374106.341,83970.301,21566.0718620,143108.3016117,282107.341,97675.541,39870.7519320,795107.7520521,636105.54
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564