DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าม่วง36632889.6218456.10232,489108.22232,477107.7024867.7611445.97242,616109.00272,946109.1131485.7916552.55293,169109.28333,600109.0918851.378344.15202,143107.15161,667104.19
 วังขนาย34425674.4211042.97282,900103.57323,323103.8423066.8611047.83333,374102.24393,84098.4613639.535338.97111,07197.361095095.0015745.644629.30131,338102.92222,12596.59
 วังศาลา29417459.188146.55323,415106.72191,981104.2622275.518638.74313,186102.77262,689103.4219967.698040.20303,300110.00313,330107.4218763.616333.69171,740102.35202,147107.35
 ท่าล้อ39733484.1321965.57404,322108.05373,957106.9536591.9424065.75394,198107.64333,584108.6136391.4425871.07404,310107.75303,278109.2734085.6420560.29464,960107.83262,780106.92
 หนองขาว37935292.8824669.89293,252112.14303,345111.5034891.8222564.66333,682111.58323,560111.2535593.6721460.28363,988110.78323,552111.0034290.2420860.82394,277109.67293,199110.31
 ทุ่งทอง31930495.3015851.97313,414110.13283,079109.9630294.6718962.58232,483107.96262,799107.6526884.0116862.69171,852108.94222,375107.9520263.3211858.42161,711106.94161,768110.50
 เขาน้อย33129689.4316957.09262,860110.00323,531110.3430491.8420667.76242,623109.29343,725109.5624874.9217670.97272,941108.93273,000111.1117954.089351.96202,215110.75212,288108.95
 ม่วงชุม24021388.7512056.34171,880110.59182,006111.4422192.0813962.90161,755109.69192,112111.1621790.4214064.52181,975109.72242,590107.9221690.0014064.81161,741108.81242,610108.75
 บ้านใหม่35331689.5220163.61242,747114.46374,139111.8624469.1213956.97252,759110.36242,600108.3315744.486943.95111,191108.279909101.0022463.4610747.77192,136112.42131,433110.23
 พังตรุ45141892.6826362.92343,750110.29424,576108.9541692.2428368.03384,137108.87515,545108.7342193.3527465.08455,022111.60546,008111.2640690.0226465.02424,709112.12515,596109.73
 ท่าตะคร้อ17214684.8810269.86182,039113.28141,511107.9315087.219060.00181,949108.28131,393107.1514684.8810471.23131,413108.69131,428109.8514383.149667.13141,523108.79141,545110.36
 รางสาลี่31629292.4117158.56242,713113.04333,604109.2129192.0917459.79293,200110.34313,387109.2628590.1919568.42323,617113.03303,362112.0727787.6616860.65242,580107.50293,187109.90
 หนองตากยา28626391.9617968.06252,721108.84262,843109.3526090.9117667.69212,297109.38252,722108.8825689.5115560.55282,967105.96252,658106.3220672.0312158.74313,211103.58272,944109.04
 รวมทั้งหมด4,2483,69286.912,20359.6735138,502109.6937140,372108.823,60184.772,17160.2935438,259108.0838040,902107.643,36579.212,05160.9533736,816109.2534037,040108.943,06772.201,71255.8231734,284108.1530833,289108.08
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564