DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ลุ่มสุ่ม42932275.0616250.31323,431107.22384,040106.3229568.7616957.29323,405106.41252,665106.6028065.2715254.29272,844105.33252,673106.9224857.8115261.29313,203103.32171,832107.76
 ท่าเสา56143777.9022050.34434,563106.12424,499107.1240472.0120149.75394,209107.92444,659105.8936064.1716445.56272,754102.00313,312106.8439269.8826868.37414,498109.71485,304110.50
 สิงห์21819388.5311961.66242,560106.67181,905105.8319288.0713871.88272,966109.85181,945108.0618484.4013875.00212,260107.62131,378106.0018484.4016690.22202,215110.75181,973109.61
 ไทรโยค36333993.3918755.16434,604107.07262,744105.5434394.4922264.72454,773106.07282,980106.4333291.4621464.46444,677106.30293,079106.1730483.7522072.37373,976107.46262,707104.12
 วังกระแจะ35732390.4820764.09313,302106.52333,610109.3932189.9218758.26313,319107.06313,384109.1628980.9519868.51262,871110.42262,746105.6228680.1123281.12293,162109.03212,273108.24
 ศรีมงคล42638189.4421355.91495,346109.10333,561107.9136886.3821758.97485,226108.88303,226107.5336084.5122161.39495,311108.39404,229105.7334580.9924771.59505,353107.06323,380105.63
 บ้องตี้29626288.5111343.13262,753105.88171,810106.4726388.8518570.34272,960109.63192,096110.3216555.745533.33171,782104.82101,010101.0021873.6512657.80283,118111.36171,862109.53
 รวมทั้งหมด2,6502,25785.171,22154.1024826,559107.0920722,169107.102,18682.491,31960.3424926,858107.8619520,955107.461,97074.341,14257.9721122,499106.6317418,427105.901,97774.601,41171.3723625,525108.1617919,331107.99
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564