DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านเหนือ1757140.574259.159949105.446652108.677643.434153.954427106.756653108.837341.715169.86111,188108.007733104.716537.144569.23101,060106.00101,053105.30
 บ้านใต้3049430.925154.26141,523108.79121,262105.1713042.767456.92171,880110.59252,688107.528929.284955.061105105.00121,248104.0013644.745641.18171,871110.06212,300109.52
 ปากแพรก1,13586376.0450057.949410,123107.69616,543107.2674765.8135146.99899,525107.02848,922106.2176967.7544858.269210,001108.71555,966108.4765857.9744567.639810,494107.08596,288106.58
 ท่ามะขาม58531253.3319161.22313,381109.06333,527106.8844375.7327762.53212,289109.00232,468107.3041470.7732478.26171,835107.94192,038107.2643273.8531673.15202,131106.55293,110107.24
 แก่งเสี้ยน55741073.6126464.39404,347108.68414,420107.8049689.0533367.14566,136109.57465,002108.7441875.0430873.68556,031109.65515,608109.9631957.2718758.62343,646107.24272,958109.56
 หนองบัว27725491.7017267.72272,916108.00161,771110.6925290.9716565.48212,259107.57161,742108.8823785.5617473.42262,867110.27202,200110.0024588.4517471.02293,228111.31222,466112.09
 ลาดหญ้า1,07867662.7145567.31576,285110.26657,163110.2076470.8744858.64667,270110.15707,506107.2373868.4648465.58616,698109.80566,141109.6671666.4247165.78737,987109.41616,590108.03
 วังด้ง40031979.7519962.38343,732109.76394,205107.8234085.0019657.65343,708109.06414,423107.8831679.0018056.96323,534110.44323,485108.9132380.7517654.49303,296109.87374,014108.49
 ช่องสะเดา15711070.065348.18101,068106.805531106.2010868.794541.679952105.78121,266105.5010063.696161.00111,191108.279952105.7810768.157671.03111,193108.45879699.50
 หนองหญ้า46242591.9921350.12535,782109.09343,718109.3542090.9120949.76606,333105.55383,858101.5341589.8323757.11616,582107.90353,842109.7739585.5025063.29485,229108.94303,225107.50
 เกาะสำโรง30727087.9515557.41252,733109.32384,149109.1825884.0414957.75242,582107.58373,992107.8926084.6914455.38232,429105.61313,359108.3525482.7415661.42181,874104.11282,975106.25
 บ้านเก่า61744772.4526759.73404,253106.33333,508106.3040365.3222154.84373,907105.59343,533103.9140866.1326665.20414,430108.05424,484106.7637660.9421456.91424,519107.60303,214107.13
 วังเย็น1599157.235661.547746106.576643107.1710264.156260.78131,426109.69111,219110.8214188.689365.96151,672111.47111,228111.6410968.557165.14131,381106.238890111.25
 รวมทั้งหมด6,2134,34269.892,61860.2944147,838108.4838942,092108.214,53973.062,57156.6445148,694107.9744347,272106.714,37870.472,81964.3944648,563108.8938041,284108.644,13566.552,63763.7744347,909108.1537039,879107.78
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564