DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ซับสมอทอด57612521.707761.602220110.003320106.6715627.088856.414445111.254454113.5020235.0710150.00131,375105.77111,166106.0015226.395636.84171,794105.53111,103100.27
 ซับไม้แดง28515454.048655.847784112.00141,581112.9310436.495552.883337112.33101,062106.2014751.587551.028898112.25161,813113.3110938.257467.898856107.00101,069106.90
 หนองแจง2789734.895455.67000.002218109.0012143.536352.07111,238112.55131,447111.319433.814952.132213106.501111111.008731.295462.073307102.33000.00
 กันจุ61015224.928958.55000.00000.0016026.238553.135554110.805543108.6017228.209454.658896112.005545109.0019531.979046.157757108.145535107.00
 วังพิกุล40428670.7913045.45141,501107.219968107.5631978.9616752.35272,984110.52222,341106.4126264.8513651.91111,162105.648855106.8815438.129461.049989109.899977108.56
 พญาวัง1938644.564653.49151,697113.13101,115111.504422.802147.73000.00000.004724.352144.6819595.002243121.504221.762150.001105105.001110110.00
 ศรีมงคล1545535.713258.185553110.608877109.633824.681847.371117117.00000.003120.131858.0618888.00000.002717.531659.26000.00000.00
 สระแก้ว1726437.212945.315524104.806655109.179856.985354.088878109.756648108.006638.374060.61000.001116116.006135.472236.07000.001108108.00
 บึงสามพัน13710375.184745.63121,328110.679990110.007756.203849.35101,106110.60101,107110.7012188.326452.89121,325110.42141,571112.215237.962242.313339113.004441110.25
 รวมทั้งหมด2,8091,12239.9459052.58606,607110.12616,724110.231,11739.7758852.64697,659111.00707,602108.601,14240.6659852.36566,052108.07586,420110.6987931.2944951.08485,147107.23414,343105.93
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564