DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 กองทูล2098138.764049.38439398.25000.009244.024346.745523104.60219396.5014368.426142.66141,457104.07111,165105.917837.322633.335501100.205513102.60
 นาเฉลียง41716539.578249.70181,966109.227725103.5714534.776645.52111,172106.559932103.5618845.089852.13101,103110.308815101.888019.183543.75769799.572204102.00
 บ้านโภชน์39231480.1015148.092228114.002219109.5036893.8819954.08343,689108.50252,745109.8030878.5718259.09111,193108.456644107.3323960.9713154.81313,340107.74171,773104.29
 ท่าแดง57325644.6811544.92202,197109.85222,342106.4523140.3111248.48232,470107.39181,920106.6720936.478339.71151,618107.878875109.3814926.007046.984405101.254422105.50
 เพชรละคร52030157.8820367.44384,188110.21222,498113.5527653.0820574.28293,226111.24222,451111.4124847.6915060.48252,784111.36212,307109.8617032.698751.18121,329110.759983109.22
 บ่อไทย45623551.5415666.38232,472107.489979108.7821747.5916877.42262,812108.15151,647109.8041089.9134283.41475,174110.09404,356108.9011625.448371.551108108.004439109.75
 ห้วยโป่ง23120387.888943.84181,901105.61151,597106.477833.774051.289957106.335566113.2018981.8210253.97121,305108.75121,248104.0012152.383932.23191,987104.58121,242103.50
 วังท่าดี2127535.384154.674441110.252212106.0010951.426458.72181,985110.28151,613107.536631.133045.45000.00000.005525.942850.911113113.001110110.00
 บัววัฒนา2839934.984949.494457114.254429107.259433.224952.133320106.67101,094109.409031.804246.672215107.503345115.007325.804358.903310103.332229114.50
 หนองไผ่57543776.0022150.57384,133108.76353,783108.0946380.5225454.86394,262109.28434,635107.7925043.4810542.00202,185109.25202,152107.6023641.0411649.15202,137106.85181,941107.83
 วังโบสถ์33511233.435145.543344114.674437109.2510130.154544.553345115.005564112.808525.374654.12218592.50000.004413.131840.91000.001118118.00
 ยางงาม39724862.4712048.39272,972110.07161,806112.8813032.756953.087782111.711111111.0022356.1713460.09242,617109.04131,426109.699523.935052.631117117.001100100.00
 ท่าด้วง2429639.675961.469982109.118852106.5012250.417460.66121,300108.33222,398109.009539.265658.954434108.506657109.508836.365157.952223111.50219899.00
 รวมทั้งหมด4,8422,62254.151,37752.5220822,674109.0114615,879108.762,42650.101,38857.2121923,843108.8719220,869108.692,50451.711,43157.1518620,270108.9814815,990108.041,54431.8977750.3210611,267106.29788,272106.05
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564