DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หล่มสัก27910939.075550.468890111.252223111.5010236.565250.985546109.204450112.506322.583250.79000.00000.008630.824956.983308102.67219999.50
 วัดป่า39428371.8312443.82242,779115.79141,617115.5028973.3511941.18242,743114.29101,120112.0036793.1519753.68242,676111.50161,785111.5636592.6417146.85293,135108.10202,203110.15
 ตาลเดี่ยว26218972.146534.398883110.388802100.2518570.616535.146605100.83219899.0023188.178737.66181,963109.06202,167108.353714.121540.542222111.00000.00
 ฝายนาแซง912123.081047.62000.001109109.001920.881052.63000.00000.007481.323344.597778111.14101,105110.501819.78844.44000.00000.00
 หนองสว่าง594983.052040.824427106.754424106.004271.191945.24218190.504447111.755186.442345.106674112.339966107.333864.411539.472236118.00000.00
 น้ำเฮี้ย857689.415471.057767109.57548496.807790.594355.847786112.296650108.337790.594153.257786112.2991,005111.677891.763950.0091,014112.678897112.13
 สักหลง30223176.498335.935522104.408859107.3825484.1110842.52161,670104.38212,239106.6224681.4610040.65111,127102.45151,618107.8727791.7217462.82232,484108.00262,809108.04
 ท่าอิบุญ38530278.4419464.24374,024108.76232,460106.9631281.0416753.53404,385109.63242,624109.3334389.0918553.94323,495109.22212,226106.0029977.6615451.51343,688108.47242,605108.54
 บ้านโสก2249843.755354.085532106.403328109.3316573.669960.00161,715107.19131,368105.2319988.8413165.83181,974109.67121,278106.5020290.1812762.87202,201110.05151,621108.07
 บ้านติ้ว40736489.4319854.40333,647110.52333,642110.3637090.9119953.78374,041109.22283,028108.1436990.6619753.39414,422107.85272,964109.7811728.755647.86219095.0015151.00
 ห้วยไร่40429372.5212743.34101,041104.10111,164105.8226064.3612046.15111,196108.738860107.5030675.7412440.52151,544102.931099299.207318.072534.254446111.501108108.00
 น้ำก้อ34223067.259842.61111,160105.45161,724107.7529586.2612943.73303,282109.40232,525109.7826376.9013450.9591,043115.897702100.2914542.408961.388937117.13131,361104.69
 ปากช่อง74647864.0822947.91384,112108.21535,568105.0646562.3325153.98394,350111.54475,041107.2665187.2729645.47636,871109.06626,616106.7144659.7920846.64353,838109.66363,873107.58
 น้ำชุน82041050.0021151.46272,956109.48192,098110.4259973.0537762.94384,163109.55323,529110.2872888.7845061.81667,144108.24616,512106.7546156.2234574.84131,426109.69131,316101.23
 หนองไขว่41634482.6915745.64293,159108.93292,952101.7912630.296551.594438109.502211105.5011828.375244.075502100.401119119.0010525.244139.052217108.501118118.00
 ลานบ่า34921361.038138.03191,984104.42202,047102.3519555.879046.15212,248107.05121,241103.4228982.8111439.45242,631109.63161,621101.3127277.9410036.76181,972109.56111,121101.91
 บุ่งคล้า41329370.9410636.18181,911106.17131,368105.2330172.8810434.55161,691105.69111,00191.0030874.5810534.09121,232102.67439398.2523757.387732.497720102.867722103.14
 บุ่งน้ำเต้า2527730.564254.5515353.001117117.008634.134552.33101,056105.60131,338102.9210742.465349.53219195.501120120.007228.573650.001108108.00000.00
 บ้านกลาง2718832.474348.863373124.33216482.008129.893037.043315105.004455113.759434.694143.622239119.504432108.007628.043951.32000.005550110.00
 ช้างตะลูด40529472.5913044.228865108.13111,172106.5523758.5210343.46161,723107.69131,372105.5432580.2512839.386639106.50181,881104.5020450.378742.657743106.143300100.00
 บ้านไร่1099183.494751.65101,119111.909942104.678880.734854.55101,124112.409992110.227770.642431.1719999.00000.002825.691967.86000.00000.00
 ปากดุก19517087.187443.53141,523108.79151,577105.1317690.268045.45181,977109.83192,016106.1117891.288547.75151,623108.20192,070108.9517087.187845.88192,090110.00161,748109.25
 บ้านหวาย1917137.173143.664432108.00219296.007740.312633.771117117.002200100.008645.033034.88219095.00543887.605629.321832.14000.00432481.00
 รวมทั้งหมด7,4014,77464.502,23246.7532335,159108.8530232,033106.074,80164.872,34948.9337040,352109.0630732,905107.185,55074.992,66247.9638641,843108.4034737,010106.663,86252.181,97051.0123825,975109.1420621,926106.44
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564