DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ในเมือง69926237.4812748.47101,038103.80212,254107.3326938.4815055.768865108.13131,410108.4622231.7612455.865522104.404414103.507610.874356.58000.001108108.00
 ตะเบาะ41027767.5616258.48141,474105.29101,053105.3013332.448261.653330110.005546109.2025662.4416162.896655109.177759108.4311327.567566.37000.00000.00
 บ้านโตก49928657.3112343.01171,751103.00111,08898.9113026.057154.62161,742108.888825103.1312324.656855.289965107.225529105.807815.633443.591108108.002215107.50
 สะเดียง55734762.3020859.94262,807107.96242,599108.2936765.8925268.66363,868107.44333,551107.6136966.2522861.79303,253108.43313,291106.1636465.3518450.55353,805108.71333,514106.48
 ป่าเลา43724856.7513554.44192,114111.26141,562111.5735380.7815243.06242,662110.92171,831107.7124355.6112852.67212,351111.95141,526109.0021348.7410951.17192,095110.26101,100110.00
 นางั่ว56846982.5720142.86475,467116.32273,140116.3049086.2720942.65445,071115.25242,730113.7518232.049451.656685114.174445111.2511019.375449.092211105.501110110.00
 ท่าพล75256575.1331856.28525,709109.79414,450108.5454171.9427550.83444,679106.34414,422107.8554772.7425546.62404,341108.53464,965107.9353471.0126549.63454,972110.49465,080110.43
 ดงมูลเหล็ก44933374.1625777.18161,760110.00101,116111.6033975.5024672.57222,399109.05212,297109.3815334.089864.05111,227111.55131,382106.3113930.969467.63121,291107.58131,396107.38
 บ้านโคก45531068.1317857.42131,336102.77141,499107.0736780.6621959.67262,805107.88212,280108.5729564.8417960.68131,457112.089941104.5627460.2216760.95111,180107.274413103.25
 ชอนไพร41133581.5110431.04262,738105.31252,47899.1233982.489929.20353,663104.66202,042102.1021552.317434.42272,864106.07141,505107.5018645.265730.65232,410104.789928103.11
 นาป่า58142272.6319145.26252,647105.88192,061108.4743875.3920847.49323,382105.69303,299109.9742372.8119546.10141,465104.64111,156105.0913122.557557.25000.00000.00
 นายม30924679.6111145.12141,532109.43121,331110.9225582.5213251.76131,449111.46141,533109.5021469.2612457.948862107.754444111.0018559.8712467.036655109.172210105.00
 วังชมภู56044980.1824755.01454,863108.07363,822106.1747484.6426155.06444,855110.34343,693108.6250089.2926653.20535,829109.98414,441108.3242275.3624558.06394,251109.00252,732109.28
 น้ำร้อน14813490.548160.458898112.25171,930113.5313792.578058.39131,436110.46171,910112.3512181.767158.68131,420109.23131,448111.384832.432552.086660110.004442110.50
 ห้วยสะแก30724780.4612651.01272,857105.81192,042107.4726285.3413350.76272,978110.30252,742109.6824479.4813254.10283,105110.89272,966109.8526084.6914355.00283,080110.00343,705108.97
 ห้วยใหญ่62931550.0814445.71232,504108.87282,944105.1437158.9817948.25202,145107.25283,040108.5726141.4911945.59151,620108.00192,093110.1623437.2010143.16181,949108.28131,431110.08
 ระวิง32227585.4010738.91232,526109.83273,007111.3729290.6810535.96272,983110.48293,217110.9329691.9311639.19252,758110.32262,908111.856419.883046.883311103.672235117.50
 รวมทั้งหมด8,0935,52068.212,82051.0940544,021108.6935538,376108.105,55768.662,85351.3443447,312109.0138041,368108.864,66457.632,43252.1432435,379109.1928831,213108.383,43142.391,82553.1924826,978108.7819921,619108.64
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564