DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 วังทอง53546687.1024753.00576,213109.00454,914109.2046186.1722849.46586,127105.64394,232108.5145084.1125857.33424,492106.95434,729109.9831158.1317656.59262,835109.04293,128107.86
 พันชาลี43838988.8122658.10424,609109.74272,969109.9637284.9319853.23394,292110.05232,546110.7036382.8821458.95374,127111.54283,135111.9635581.0521360.00343,795111.62283,102110.79
 แม่ระกา25721583.6612859.53242,624109.33181,960108.8922487.1615770.09242,648110.33171,867109.8221382.8814467.61202,274113.70151,669111.2721784.4413160.37161,790111.88192,081109.53
 บ้านกลาง74665387.5342565.08636,926109.94768,252108.5862784.0533753.75545,735106.20616,326103.7064386.1946171.70667,077107.23697,396107.1963184.5838761.33667,047106.77616,520106.89
 วังพิกุล40434485.1517550.87222,424110.18293,163109.0736189.3621058.17212,354112.10262,851109.6536991.3420455.28262,910111.92262,844109.3836089.1120456.67273,004111.26212,318110.38
 แก่งโสภา48041486.2518444.44222,345106.59232,439106.0443490.4222952.76485,119106.65333,493105.8542788.9623855.74404,292107.30293,134108.0741887.0826162.44495,272107.59303,191106.37
 ท่าหมื่นราม26323790.1115464.98212,323110.62303,227107.5723087.4514161.30232,519109.52252,714108.5622987.0714161.57232,523109.70262,788107.2321180.2315573.46272,965109.81232,582112.26
 วังนกแอ่น54646084.2528962.83343,708109.06384,196110.4247787.3628559.75404,293107.33343,697108.7445583.3327560.44363,910108.61333,558107.8246384.8029463.50333,607109.30353,823109.23
 หนองพระ26322284.4113862.16181,981110.06303,301110.0320276.8110049.50141,476105.43131,367105.1522786.3115367.40262,783107.04212,282108.6723589.3513959.15242,599108.29161,769110.56
 ชัยนาม22818681.5811461.298829103.63121,246103.8319786.408744.16121,278106.50101,089108.9020489.4711455.88141,527109.07121,320110.0020891.2312359.13161,762110.13151,640109.33
 ดินทอง19817286.879253.49141,519108.50131,457112.0817487.889655.17131,407108.23161,753109.5617588.389051.43111,249113.55131,458112.1516683.847947.59131,494114.92111,253113.91
 รวมทั้งหมด4,3583,75886.232,17257.8032535,501109.2334137,124108.873,75986.262,06855.0134637,248107.6529731,935107.533,75586.162,29261.0434137,164108.9931534,313108.933,57582.032,16260.4833136,170109.2728831,407109.05
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564