DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พรหมพิราม43739991.3036791.98394,123105.72353,699105.6939490.1634186.55424,492106.95384,075107.2438888.7938599.23373,936106.38373,922106.0038187.1936295.01363,813105.92383,988104.95
 ท่าช้าง25823089.1516772.61212,339111.38252,793111.7222486.8215167.41182,027112.61232,577112.0422988.7614061.14232,590112.61293,255112.2414054.268460.00121,346112.17111,178107.09
 วงฆ้อง35432090.4021366.56222,410109.55333,613109.4832692.0919961.04303,146104.87282,965105.8932090.4019560.94323,346104.56222,339106.3229182.2010736.77353,37496.40302,85695.20
 มะตูม13011185.387668.47101,112111.208890111.2511689.238068.97151,637109.13111,206109.6411185.387971.17141,555111.07101,123112.3011286.157163.399994110.44121,309109.08
 หอกลอง15713082.808363.856625104.17131,391107.0011975.807563.03328695.335534106.8012680.258567.465524104.80101,059105.9013384.718966.928860107.50111,194108.55
 ศรีภิรมย์1573522.292674.293311103.67000.0013787.2611684.67192,061108.47202,172108.601912.101368.42000.002215107.502214.011359.09000.00216180.50
 ตลุกเทียม20017085.009757.06121,291107.589996110.6715678.0010366.03121,277106.42171,810106.475929.502033.902220110.004438109.504422.001840.911106106.005593118.60
 วังวน14411479.178271.936635105.837741105.8611479.178473.68878998.634421105.2512184.037360.33151,661110.73101,114111.403927.082256.412223111.50000.00
 หนองแขม16714687.4310269.86181,970109.447755107.8615693.4110969.87161,798112.38101,025102.5012675.457761.11111,237112.45111,193108.4511971.267058.82101,079107.90131,396107.38
 มะต้อง32626280.3718068.70242,617109.04202,204110.2015346.9310065.366654109.006648108.0022368.4012355.16202,167108.35141,442103.0012939.577860.47121,253104.42111,205109.55
 ทับยายเชียง19112967.548868.22131,468112.92131,404108.0015681.6810265.388826103.25111,125102.2713168.598564.8991,011112.338875109.3814173.829164.54121,266105.509950105.56
 ดงประคำ41237190.0513937.47282,975106.25313,292106.1938092.2313836.32323,363105.09272,832104.8933080.1013540.91272,852105.63232,426105.4831075.2410132.58242,531105.46242,493103.88
 รวมทั้งหมด2,9332,41782.411,62067.0320221,876108.3020121,778108.352,43182.881,59865.7320922,356106.9720021,390106.952,18374.431,41064.5919521,099108.2018019,401107.781,86163.451,10659.4316116,845104.6316617,323104.36
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564